Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna WF-ZPS-N-PPC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica

Egan G. (2002).Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Jones C., Shilito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L. (2005). Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańsk:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Knapp H. 2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się. Gdańsk: GWP

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej.Warszawa: PWN

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (red.)(2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa:

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK1. Student wie, jakie znaczenie ma relacja terapeutyczna dla pomocy psychologicznej

EK2 Student wie jakie są czynniki ułatwiające tworzenie sprzyjającej atmosfery - porozumienie, kontakt początkowy, prezentowanie problemu;

EK 3 Student zna podstawowe umiejętności i warsztat psychologa psychoterapeuty;

EK 4 Student zna najważniejsze obszary dotyczące prowadzenia terapii i jej techniki

Umiejętności

EK 5 Student potrafi sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń zgodnie z wybranym podejściem;

Kompetencje społeczne

EK 6 Staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej; potrafi budować właściwą relację terapeutyczną, potrafi udzielać pomocy psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Zakres tematów:

1)Doradztwo, pomoc psychologiczna- podstawowe terminy

2. Skuteczne porozumiewanie się jako ważny aspekt pracy psychologa (m.in. używanie języka, blokady komunikacji))

3. Podstawowe umiejętności i warsztat psychologa/psychoterapeuty

- rozumienie pojęcia relacji terapeutycznej

- początek terapii

- kontynuowanie terapii

- komunikacja emocjonalna

- prowadzenie terapii, zadawanie pytań

- edukacja

4. Odgrywanie ról- ćwiczenia

5. Trudne sytuacje w sytuacji pomocy (m.in. opór, procedura Enrighta, ratownictwo)

6. Pomoc psychologiczna w różnych obszarach psychologii:

choroba somatyczna w perspektywie psychologicznej

diagnoza psychologiczna u chorych somatycznie

rola psychologa w leczeniu osób chorych somatycznie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, metoda ćwiczeniowa, analiza przypadku, elementy metody projektu

Metody weryfikacji efektów : ocenianie ciągłe- udziału w dyskusji, zaangażowania podczas pracy w dwójkach, grupach oraz

kolokwium pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 1436
Aleksandra Kűhn-Dymecka 24/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 1436
Zdzisław Kobos 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)