Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia małżeństwa i rodziny WSR-NR-1-TMR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52;

2. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki, t. I, Kraków 1999, s. 21-42;

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981;

4. Jan Paweł II, Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich, Watykan 1986;

5. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków 2016.

Lektury uzupełniające:

1. J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993;

2. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Sandomierz 2011;

3. K. Majdański, Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1990, t. II;

4. E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, „Rocznik teologii katolickiej” 2003, t. 2, s. 7-25;

5. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002;

6. A. Skreczko, Teologia małżeństwa i rodziny w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia, „Studia Prymasowskie” 2(2008), s. 45-57;

7. A. L. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985.

Efekty uczenia się:

Student

1. NRL_W03,

ma podstawową wiedzę z zakresu teologii katolickiej; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą

2. NRL_W09,

ma wiedzę na temat prawdy objawionej i zasad oraz norm etycznych w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego

3. NRL_U05,

potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych

4. NRL_K02

posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena 2 (ndst) - student nie zna elementarnej terminologii używanej w Teologii małżeństwa i rodziny i rozumie jej źródła

Ocena 3 (dst) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z Teologii małżeństwa i rodziny ; ma miernie uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących teologii

Ocena 4 (db) - student dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z Teologii małżeństwa i rodziny ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii

Ocena 5 (bdb) - student potrafi poprawnie stosować adekwatną terminologię z aksjologii; ma bardzo dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować, streszczać ani przedstawiać zagadnień z zakresu Teologii małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu Teologii małżeństwa i rodziny .

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresuTeologii małżeństwa i rodziny .

Ocena 5 (bdb) - student trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnień z zakresu Teologii małżeństwa i rodziny .

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i podjąć działań samokształcących celem nabycia wiedzy z Teologii małżeństwa i rodziny, nie wykazuje zainteresowania dyskusją podejmowaną w tych obszarach.

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie Teologii małżeństwa i rodziny .

Ocena 4 (db) - student potrafi właściwie zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie nad samokształceniem w dziedzinie Teologii małżeństwa i rodziny , bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb) - student bardzo dobrze planuje i podejmuje pracę nad samokształceniem w dziedzinie Teologii małżeństwa i rodziny , często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane w Teamsie

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Egzamin z przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Zakres tematów:

unktem wyjścia są teologiczne podstawy badań nad małżeństwem i rodziną. Teologia małżeństwa obejmuje trzy płaszczyzny:

biblijną, która zajmuje się ukazaniem zamysłu Bożego względem małżeństwa i rodziny;

historyczną, badającą rozwój małżeństwa od początku istnienia Kościoła aż do współczesności;

oraz systematyczną, podejmującą zagadnienia eklezjologiczne i ujmujące małżeństwo jako sakrament.

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu nauczania Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. Przed ich rozpoczęciem student powinien zdobyć podstawową wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny , zwłaszcza na zajęciach z "Wprowadzenia do teologii" oraz z "Teologii dogmatycznej".

Metody dydaktyczne:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1545
Andrzej Najda 9/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)