Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku WH-FPZ-II-2-LiWswXIX
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczyk-owej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

A.Bagłajewski, Obecność romantyzmu, Lublin 2015.

Dziedzictwo romantyczne, O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, pod red. M. Piechoty, M. Janoszki, O. Kalarusa, Katowice 2013.

M. Rabizo-Birek, Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Rzeszów 2012.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996.

B. Dopart, Komu i do czego służy po roku 1989 tradycja romantyczna, w: Społeczeństwo polskie dziś, pod red. M. Saganiak, M. Wernera, M. Woźniewskiej-Działak, Warszawa 2017.

T. Walas, „Zmierzch paradygmatu” – i co dalej, w: Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca:

J. Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo, w: Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998, s. 364-377.

D. Zamącińska, Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.

D. Ostaszewska, „Wizualna wizyjność”, czyli o romantycznych inspiracjach w twórczości K.K. Baczyńskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2002, nr 4 (44).

D. Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne”, tom XVIII, z. 1, 1970.

A.Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.

L. Banowska, Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Poznań 2005. [Rozdział III Poeta miejsca].

K. Van Heuckelom, Tropem myśliwego. Echa Mickiewiczowskie w poezji Czesława Miłosza (i nie tylko), „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1(7), s. 213-232.

A. Jarzyna, Różewicz czyta Norwida „od prawie 60 lat”, w: tejże, „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013

G. Halkiewicz-Sojak, Romantyczne pierwiastki w poezji i postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta – rekonesans, w: tejże, Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Kraków 2021.

„Nieśmiertelne pieśni”? Twórczość Adama Mickiewicza w „Młodej” poezji polskiej po 1989 roku, Rzeszów 2016.

R. Dudziński, Konrad wśród atomowego pyłu. Dziedzictwo romantyczne w zbiorze opowiadań „Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe” Jacka Dukaja, w: Dziedzictwo romantyczne, O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej, pod red. M. Piechoty, M. Janoszki, O. Kalarusa, Katowice 2013.

Efekty uczenia się:

FP2_W05 zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony

FP2_U03 potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

FP2_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła przygotowania i aktywności studenta na zajęciach

- bieżąca weryfikacja znajomości tekstów źródłowych i opracowań

- pisemna praca zaliczeniowa (esej na ocenę)

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Dziedzictwo romantyzmu. Kontynuacje i nawiązania.

Młoda Polska wobec tradycji romantycznej. Stanisław Wyspiański jako autor Wyzwolenia.

U źródeł krytycznej oceny filozofii romantyzmu polskiego. Stanisław Brzozowski.

Poezja XX-lecia i poezja współczesna w dialogu/sporze z romantyzmem – paralele

Nostalgiczna pieśń powrotu – dwudziestowieczne marzenia o epopei. Florian Czarnyszewicz

Mickiewicz, czyli wszystko. Osoba i twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza.

Norwid i poezja okresu stanu wojennego. W poszukiwaniu etosu i prawdy.

Kto był drugim Słowackim? Dziedzictwo autora Króla-Ducha w poezji polskiej.

Zmierzch paradygmatu romantycznego? Dyskusje wokół problemu obecności romantyzmu w kulturze współczesnej.

Strona Lemanu – fenomen liryki lozańskiej Adama Mickiewicza. Miłosz, Baczyński, Różewicz, Szymborska.

Miłosz i Mickiewicz. Twórczość autora Ziemi Urlo wobec tradycji i legendy wieszczów.

Tadeusz Różewicz i jego (nieoczywiste) związki z poezją romantyczną.

Romantyczne pierwiastki w poezji Zbigniewa Herberta.

Mickiewicz nieśmiertelny. Twórczość Adama Mickiewicza w poezji polskiej po 1989 roku.

Wiek XIX stale obecny

Metody dydaktyczne:

1.Elementy wykładu (wprowadzenie do tematu, uzasadnienie problematyki przewodniej).

2. Praca z tekstem literackim i dyskusja (metoda problemowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 215
Magdalena Woźniewska-Działak 16/15 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 215
Magdalena Woźniewska-Działak 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)