Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych 1 WF-PS-N-RI1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8xwLFSeLkLeQbDHPc2uZxjCyNu_bEXv86WhrhyMke6I
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod do wykładu na platformie MsTeams: miz8crw

E-learning:
zajęcia synchroniczne prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.Efekty uczenia się:

Efekty wiedzy

Student bardzo dobrze rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, zna podstawowe testy inteligencji oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

Weryfikacja - ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Efekty umiejętności

Student bardzo dobrze interpretuje wyniki testów, potrafi bardzo dobrze integrować je, dokonywać diagnozy intelektu oraz przekazywać informacje zwrotne.

Weryfikacja - ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Efekty kompetencji

Tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie poziomu i profilu intelektu oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z testami.

Weryfikacja - ocena pracy semestralnej i zaangażowania na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń: 1) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech; 2) aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5); 3) zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, zna podstawowe testy inteligencji oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

- na ocenę 4 (db.): dobrze rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, zna podstawowe testy inteligencji oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

- na ocenę 3 (dst.): słabo rozróżnia podstawowe typy podejścia do diagnozy intelektu, ma podstawową wiedzę o testach inteligencji i słabo rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna testów, nie ma wystarczającej wiedzy o prawno-etycznych aspektach ich stosowania.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze interpretuje wyniki testów, potrafi bardzo dobrze integrować je, dokonywać diagnozy intelektu oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 4 (db.): dobrze interpretuje wyniki testów, potrafi dobrze integrować je, dokonywać diagnozy intelektu oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 3 (dst.): interpretuje wyniki testów, ale nie potrafi dobrze zintegrować danych, dokonać na ich podstawie diagnozy, słabo radzi sobie z przekazywaniem informacji zwrotnych.

- na ocenę 2 (ndst.): robi podstawowe błędy przy interpretacji wyników.

Kompetencje (Postawy):

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie poziomu i profilu intelektu oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z testami.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć, informacje o warunkach zaliczenia, sprawy organizacyjne.

2.Podstawowe metody psychologii różnic indywidualnych: a) w badaniach naukowych (analiza czynnikowa, korelacje, porównania międzygrupowe) b) w badaniach diagnostycznych (testy, kwestionariusze i skale ocen).

3.Etyczne i prawne aspekty stosowania testów i diagnozy psychologicznej.

4.Pomiar inteligencji płynnej – Skala Matryc Ravena – TMS, TMZ.

5.Pomiar inteligencji płynnej – CFT 20-R.

6.Pomiar inteligencji płynnej – CFT-3.

7.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii APIS/ APIS-Z(R).

8.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – analiza interindywidualna APIS.

9.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – analiza intraindywidualna APIS.

10.Pomiar inteligencji skrystalizowanej – test Omnibus.

11. Pomiar płynności ekspresyjnej – TPE.

12.Prezentacja Testu Rozumienia Słów – TRS-S, TRS-Z.

13.Relacje pomiędzy inteligencją płynną i skrystalizowaną.

14. Pomiar inteligencji (kolokwium sprawdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje).

15. Omówienie wyników kolokwium końcowego i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Wiedza

metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne

Umiejętności

metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja i ćwiczenia praktyczne

Kompetencje

metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 18/16 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Martowska 18/16 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Katarzyna Martowska 17/16 szczegóły
4 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Katarzyna Martowska 17/16 szczegóły
5 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)