Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości 2 WF-PS-N-PSO2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (wyd. 3). Warszawa: Difin.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Scholar.

Pervin, L. A., John, O. P. (2001). Osobowość: teoria i badania (wyd. 8). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Literatura szczegółowa do poszczególnych tematów jest podawana studentom na bieżąco.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (PS_W02, PS_W04):

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna i nie rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej), nie zna i nie rozumie roli procesów psychicznych oraz prawa ich rozwoju, nie rozróżnia podstawowych technik badania osobowości, nie potrafi opisać praktycznego zastosowania wybranych teorii i koncepcji osobowości

- na ocenę 3 (dst.): student identyfikuje różne perspektywy interpretacji zachowań człowieka i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, ale nie potrafi połączyć specyficznego podejścia badawczego z jego podstawami teoretycznymi ani wskazać mocnych i słabych stron różnych podejść teoretycznych i technik badawczych

- na ocenę 4 (db.): student identyfikuje różne perspektywy interpretacji zachowań człowieka i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, potrafi połączyć specyficzne podejście badawcze z jego podstawami teoretycznymi oraz opisać ich praktyczne zastosowanie, zna i rozumie rolę procesów psychicznych oraz prawa ich rozwoju

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale zna i rozróżnia zarówno perspektywy interpretacji zachowań człowieka, jak i podstawowe techniki badania osobowości, dostrzega zależności między nimi, potrafi je krytycznie ocenić oraz wskazać ich mocne i słabe strony, zna i rozumie rolę procesów psychicznych oraz prawa ich rozwoju

Umiejętności (PS_U03, PS_U04, PS_U05):

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, nie interpretuje wyników uzyskanych za ich pomocą, nie potrafi interpretować ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości

na ocenę 3 (dst.): student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretuje wyniki uzyskane za ich pomocą, ale interpretacje te nie mają charakteru "profilowego", składają się z niepowiązanych dostatecznie ze sobą części; potrafi interpretować przypadki ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości, chociaż potrzebuje pomocy prowadzącego

- na ocenę 4 (db.): student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretuje w sposób profilowy, konfiguracyjny wyniki uzyskane za ich pomocą, ponadto potrafi samodzielnie interpretować przypadki ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości

- na ocenę 5 (bdb.): student bardzo trafnie, profilowo interpretuje wyniki badań uzyskane za pomocą różnych narzędzi pomiaru osobowości, zdaje sobie sprawę, że przydatność danej techniki zależy od specyfiki potrzeb diagnostycznych lub badawczych, potrafi skonfrontować i zintegrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł, samodzielne interpretuje przypadki ludzkich zachowań w świetle poznanych teorii osobowości

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości konieczności uwzględniania w wyborze metody badania osobowości nie tylko specyfiki potrzeb diagnostycznych lub badawczych, ale też kontekstu społeczno-etycznego badania. Oceniana jest także kompetencja dokonywania takich wyborów, stosowania wiedzy o osobowości w analizie ludzkich zachowań spotykanych w codziennym życiu oraz świadomość złożoności, jaką cechuję się ludzka osobowość i związanych z tym ograniczeń diagnostycznych

Zakres tematów:

1. Krytyka teorii cech.

2. Metody badania osobowości w teoriach społecznego uczenia się.

3. Płeć psychologiczna. Różnice osobowościowe między kobietami i mężczyznami.

4. Teoria osobistych konstruktów w badaniach i psychoterapii.

5. Nadzieja podstawowa i nadzieja na sukces.

6. Psychoanaliza Freuda i Junga – metody badania osobowości, ćwiczenia.

7. Teorie psychoanalityczne – studia przypadków.

8. Czy Erich Fromm wiedział, jak żyć?

9. Teorie relacji z obiektem w terapii psychodynamicznej.

10. Wszyscy jesteśmy narcyzami, czyli zmiany w konceptualizacji narcyzmu i zmiany pokoleniowe.

11. Badania osobowości w ujęciu humanistycznym. Psychologia pozytywna.

12. Lista przymiotnikowa ACL.

13. Lista przymiotnikowa ACL – interpretacja profilów.

14. Psychologia egzystencjalna i narracyjna.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1436
Monika Frajnt-Dąbrowska 25/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1436
Monika Frajnt-Dąbrowska 25/25 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 1438
Monika Frajnt-Dąbrowska 13/25 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1438
Monika Frajnt-Dąbrowska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)