Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych 2 WF-PS-N-RI2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2001). Diagnoza możliwości intelektualnych DMI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze SIE-T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. i in. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Roid, G. H., Miller, L. J., Pomplun, M., Koch, Ch. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J., Matczak, A., Jaworowska, A., Bac, I. (2021). WISC-V. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – wydanie V. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student bardzo dobrze zna podstawowe modele inteligencji, zna podstawowe modele inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalno-społecznych, narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów/kwestionariuszy.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Umiejętności:

Student bardzo dobrze interpretuje wyniki testów/kwestionariuszy, potrafi bardzo dobrze integrować je, dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą.

Weryfikacja: ocena pracy semestralnej i zaangażowania na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń: 1) zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I; 2) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech; 3) aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5); 4) zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze zna koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 4 (db.): dobrze zna koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 3 (dst.): słabo zna koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna typologii, metod pomiaru i nie ma wystarczającej wiedzy o prawno-etycznych aspektach ich stosowania.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 4 (db.): dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 3 (dst.): nie potrafi dobrze zintegrować danych i dokonać na ich podstawie diagnozy, słabo radzi sobie z przekazywaniem informacji zwrotnych.

- na ocenę 2 (ndst.): robi podstawowe błędy przy interpretacji wyników.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą.

Zakres tematów:

1. Skala Wechslera (WAIS-R) – prezentacja.

2. Skala Wechslera (WISC-V) – prezentacja.

3. Pomiar inteligencji – DMI.

4. Pomiar inteligencji – Leiter-3.

5. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – SIE-T.

6. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – TRE.

7. Pomiar kompetencji emocjonalnych – PKIE.

8. Pomiar kompetencji społecznych – KKS.

9. Pomiar kompetencji społecznych – PROKOS.

10. Pomiar wzmożonej pobudliwości psychicznej – OEQ-II.

11. Wzmożona pobudliwość psychiczna a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

12. Inteligencja a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

13. Różnice indywidualne w zakresie preferencji – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP.

14. Test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

15. Omówienie wyników testu końcowego i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna - wykład, prezentacje multimedialne.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna - prezentacje multimedialne, dyskusja i ćwiczenia praktyczne.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna - wykład i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 19/18 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Martowska 18/18 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Katarzyna Martowska 19/18 szczegóły
4 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Katarzyna Martowska 17/18 szczegóły
5 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Katarzyna Martowska 12/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)