Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii WF-PS-N-WDP
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2010). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. II poprawione i rozszerzone). Białystok: Wyd. WSAP.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom I: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom II: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Zimbardo P.G., Ruch, F.L, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012,

5. Mietzel Gerd, Wprowadzenie do psychologii- podstawowe zagadnienia , GWP,

Literatura pomocnicza:

1. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

2. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

3. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

4.Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

5. Crisp Richard J., Turner Rhiannon N., Psychologia społeczna , PWN, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień i terminów z psychologii,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z psychologii.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty oraz opracowania z zakresu psychologii,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia prezentowane w literaturze z zakresu psychologii,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji dotyczące problemów psychologicznych.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu problematyki psychologicznej,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne pod kątem prezentowanych zagadnień psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• Egzamin pisemny

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Metody oceny:

• egzamin testowy w letniej sesji egzaminacyjnej,

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w problematyce: - źródeł psychologi,

- przedmiocie psychologii,

- kierunkach rozwoju tej dyscypliny,

- procesach psychicznych,,

- działach psychologii teoretycznej,

- działach psychologii stosowanej,

- metodach pseudonaukowych,

- metodach naukowych,

- biologicznych źródłach zachowania,

- społecznych mechanizmach zachowania.

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w problematyce: - źródeł psychologi,

- przedmiocie psychologii,

- kierunkach rozwoju tej dyscypliny,

- procesach psychicznych,,

- działach psychologii teoretycznej,

- działach psychologii stosowanej,

- metodach pseudonaukowych,

- metodach naukowych,

- biologicznych źródłach zachowania,

- społecznych mechanizmach zachowania.

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w problematyce: - źródeł psychologi,

- przedmiocie psychologii,

- kierunkach rozwoju tej dyscypliny,

- procesach psychicznych,,

- działach psychologii teoretycznej,

- działach psychologii stosowanej,

- metodach pseudonaukowych,

- metodach naukowych,

- biologicznych źródłach zachowania,

- społecznych mechanizmach zachowania.

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w problematyce: - źródeł psychologi,

- przedmiocie psychologii,

- kierunkach rozwoju tej dyscypliny,

- procesach psychicznych,,

- działach psychologii teoretycznej, - działach psychologii stosowanej, - metodach pseudonaukowych,

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie w tematykę̨ kształcenia psychologii i motywację wyboru zawodu psychologa

2) Przedmiot psychologii przednaukowej.

3) Przedmiot psychologii naukowej.

4) Przedmiot psychologii nienaukowej.

5) Metody psychologii przednaukowej i naukowej.

6) Działy współczesnej psychologii teoretycznej i stosowanej.

7) Psychologia wychowawcza

8) Rola pracy zawodowej w życiu człowieka – problemy

9) Psychologia pracy i organizacji

10) Psychologia kryminalistyczna, sądowa i penitencjarna

11) Psychologia zdrowia

12) Psychologia rodziny

13) Psychologia sportu i rekreacji

14) Psychologia morska

15) Psychologia zdarzeń traumatycznych

16) Psychologiczne aspekty wojny

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany materiałami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1454
Zdzisław Kobos 116/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)