Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii WF-PS-N-WDP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz, Z., Toeplitz-Winiewska, M. (2019). Etyka zawodu psychologa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. M., Oleś, P. K. (2021). O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką społeczną. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G. (2011). Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hock, R. R. (2005). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487560

Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2020). Psychologia akademicka. Podręcznik (t. 1). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2020). Psychologia akademicka. Podręcznik (t. 2). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje – podstawy psychologii (t. 1). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura poszerzająca zagadnienia poruszane podczas kolejno omawianych tematów będzie podawana na bieżąco podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/Studentka:

- zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny i czym się one szczegółowo zajmują

- zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej)

UMIEJĘTNOŚCI

Student/Studentka:

- potrafi tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich

KOMPETENCJE

Student/Studentka:

- jest gotów/gotowa do otwartości i wchodzenia w relacje z innymi osobami

- jest gotów/gotowa do ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu/jej źródeł i ich krytycznej oceny pod względem przydatności do swojej pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

- obecność na zajęciach

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w semestrze.

Nadmiarowe nieobecności muszą zostać odpracowane na kolejnych zajęciach w formie ustalonej z prowadzącą.

Nieodpracowanie nieobecności wiąże się z obniżeniem oceny końcowej adekwatnie do liczby nieobecności.

- aktywność na zajęciach

Przygotowanie prezentacji i udział w dyskusji oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- zaliczenie kolokwium

Kolokwium będzie miało formę pisemną. Próg zaliczenia wynosi 60%.

- na ocenę 2 (ndst): nie zna i nie rozumie, czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny i czym się one szczegółowo zajmują; nie zna i nie rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej); nie potrafi tworzyć opinii i sądów na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich; nie poszukuje wiedzy psychologicznej oraz nie potrafi się krytycznie do niej ustosunkować

- na ocenę 3 (dst): na poziomie przeciętnym zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny i czym się one szczegółowo zajmują; na poziomie przeciętnym zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej); potrafi tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich, ale w sposób przeciętny; poszukuje wiedzy psychologicznej, ale ma trudności w krytycznym ustosunkowaniu się do niej

- na ocenę 4 (db): dobrze zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny i czym się one szczegółowo zajmują; dobrze zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej); dobrze potrafi tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich; poszukuje wiedzy psychologicznej i potrafi krytycznie ustosunkować się do niej

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny i czym się one szczegółowo zajmują; bardzo dobrze zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej); bardzo dobrze potrafi tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich; poszukuje wiedzy psychologicznej i potrafi krytycznie ustosunkować się do niej

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

2. Przedmiot psychologii. Psychologia jako nauka o człowieku i jego zachowaniu – podstawowe pojęcia.

3. Jakie sfery człowieka są przedmiotem zainteresowania psychologii? Przypisanie działów psychologii do różnych sfer funkcjonowania człowieka.

4. Psychologia naukowa i psychologia akademicka. Psychologia jako nauka podstawowa a psychologia stosowana. Miejsce psychologii w naukach społecznych.

5. Początki psychologii jako nauki. Pierwsze badania psychologiczne.

6. Gdzie znajduje się wiedza o psychologii naukowej? Sposoby szukania wiedzy oraz tworzenia bibliografii w psychologii.

7. Metodologia i metody badań psychologicznych.

8. Psychodiagnostyka i psychometria – pomiar człowieka.

9. Psychologia poznawcza, psychologia emocji i motywacji.

10. Psychologia społeczna oraz psychologia osobowości.

11. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia.

12. Psychologia rozwojowa oraz psychologia wychowawcza.

13. Psychologia pracy i psychologia w biznesie.

14. Psychoterapia oraz pomoc psychologiczna.

15. Podsumowanie, zajęcia ewaluacyjne, kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach będą wykorzystane następujące metody dydaktyczne: praca w grupach, praca indywidualna, burza mózgów, praca z tekstem, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1422
Karolina Rymarczyk 29/30 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1422
Karolina Rymarczyk 29/30 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1422
Karolina Rymarczyk 27/30 szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1422
Karolina Rymarczyk 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)