Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rodzinna WSR-NR-D-PORO2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU3kgSYp4AYUf9JjN7N_2EZY3YZlLdr5dbZohjGPLvPk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53372156-1f37-4970-a4cb-deda43d738ea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: NRM_W04; NRM_W11; NRM_U01; NRM_U14; NRM_K03
Literatura:

G. Firlit-Fesak, Rodziny polskie i polityka rodzinna : stan i kierunki przemian, w: Polityka społeczna red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa PWN. 2008.

M. szyszka, Polityka rodzinna w Polsce w latach 1990-2004, Lublin 2008 KUL

B. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna w krajach wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania, cz. I., IPiSS, Warszawa 1993.

B. Balcerzak-Paradowska, Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji¸ w: D. Graniewska, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, RRL, IPiSS, Warszawa 2004, s. 35-41.

Program polityki prorodzinnej, Pełnomocnik rządu ds. rodziny, Warszawa 1999. G. Becker, Rodzina jako podstawowa jednostka gospodarcza, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 39-46.

G. Becker, Znaczenie kapitału ludzkiego, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 51-57.

L. Dyczewski, Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 3, s. 311-326.

G.-F. Dumond, Ekonomia, dobro wspólne i rodzina, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 209-225.

J.-D. Lecaillon, Rodzina źródłem dobrobytu, Warszawa 2004.

W. M. Murphy, Rodzina i ekonomia w nauczaniu społecznym Kościoła, "Społeczeństwo" VII (1997) nr 1-2, s. 171-189.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK_1 - student definiuje pojęcie polityki rodzinnej i identyfikuje jej obszary badawcze. Student potrafi opisać procesy: kulturę, socjalizacje i strukturę społeczna oraz zmiany i procesy w społeczeństwie. Ponadto dokonuje operacjonalizacji problemów rodziny w kontekście polityki.

EK_2 - student zna elementarna terminologie z polityki rodzinnej oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin. Posiada podstawy teorii w zakresie polityki prorodzinnej w ostatnim dwudziestoleciu.

EK_3 - student posiada elementarna wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach społecznych oraz zachodzących

miedzy nimi relacjach dla działań rodzinnych i prorodzinnych.

Umiejętności:

EK_4 - samodzielna wypowiedź studenta oraz percepcja i umiejętność zaimplementowania teorii w praktyce wykorzystując do tego celu opisy poszczególnych rządów w zakresie polityki rodzinnej.

EK_5 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących funkcjonowania rodziny; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.

EK_6 - posiada umiejętność opracowywania i wdrażania polityki rodzinnej w życie społeczne i wychowawcze; potrafi oceniać życie rodziny poprzez znajomość procesów w polityce.

Kompetencje społeczne

EK_7 - student zastosuje uzyskana wiedzę w praktyce . Student wykazuje kreatywność w ogólnej znajomości polityki państwa w zakresie wsparcia rodziny oraz potrafi wskazać na jej blaski i cienie.

EK_8 - docenia znaczenie polityki rodzinnej dla tworzenia i rozwoju funkcjonowania rodziny i odnosi zdobyta wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych związanych ze społeczeństwem. Potrafi prowadzić dyskusje w zakresie problemów związanych z rodziną.

ECST 2

- udział w wykładzie 24 godzin

- przygotowanie do przedmiotu, pisanie referatu/prezentacji 45 godzin

- przygotowanie do kolokwium końcowego/egzaminu/testu 25 godzin

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY WIEDZY (1-2)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykład problemowy, referat, lektura przedmiotu w zakresie omawianej teorii implikowanej oceną pracy semestralnej, uczestnictwo w dyskusji

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (3-4)

metoda dydaktyczna - wykład problemowy, konwersatorium, stosowanie metod dyskusji oraz oceny sytuacji, weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej oraz przygotowanie

EFEKTY KOMPETENCJI (5)

metoda dydaktyczna - samodzielny rozwój za pomocą lektury przedmiotu, ocena przygotowanej pracy semestralnej w formie problemu, wykład konwersacyjny, opis problemów i sytuacji społecznych .

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA (EK 1-2)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi przedstawić teorii polityki rodziny, nie ma wiedzy co do jej definicji, modeli, celów, funkcji, nie potrafi przedstawić ani tez scharakteryzować problemów rodziny w demograficznym ujęciu oraz scharakteryzować tez rządów po transformacji ustrojowej, które przyczyniły się do trudności bytowania rodziny

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie polityki rodziny, nie w pełni przyswoił wiedzę przedmiotu co do: definicji, celów, funkcji. Wykazuje ograniczony stopień charakteryzowania problemów demograficznych w rodzinie. Tylko w pewnym zakresie analizuje tezy rządów dotyczących funkcjonowania rodziny

OCENA 4 (DB) – student poprawnie przedstawia teorie polityki rodziny, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji polityki prorodzinnej. Potrafi scharakteryzować, przynajmniej w znacznej części demograficzne cechy w rodzinie. Poprawnie charakteryzuje treści tez rządowych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie polityki rodziny, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą zakresów deskrypcji polityki prorodzinnej. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować demograficzne cechy w rodzinie. Poprawnie charakteryzuje treści tez rządowych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej oraz odczytuje je i weryfikuje z rzeczywistością.

UMIEJĘTNOŚCI (EK 3-4)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodziny, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, nie potrafi właściwie ocenić polityki rządu na rzecz rodziny, nie posiada umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodziny, nabył niekompletne umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, częściowo potrafi właściwie ocenić politykę rządu na rzecz rodziny, wykazuje małe umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodziny, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, potrafi właściwie ocenić politykę rządu na rzecz rodziny, wykazuje zadowalające umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu polityki rodzinyj, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy i generowania rozwiązań problemów rodziny, potrafi szczegółowo ocenić politykę rządu na rzecz rodziny, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności korzystania z wiedzy dla celów obrony rodziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5)

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania, nie docenia roli współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, nie jest kompetentny do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania, w pewnym zakresie docenia rolę współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, nie w pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania, docenia rolę współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym. angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włącza się w dyskusje

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje wartości rodziny i potrzeby właściwej polityki rodziny dla jej funkcjonowania,w pełni docenia rolę współpracy rodziny z odpowiednimi dykasteriami politycznymi w Państwie, w pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji polityki rodzinnej w środowisku lokalnym. bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

2. Przygotowanie przez studenta samodzielnej pracy zaliczeniowej na podany lub wybrany temat

3.Aktywny udział w zajęciach

4. Kolokwium końcowe (ustne lub pisemne - do wyboru studentów).

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Podstawowe informacje o polityce

2. Podstawowe informacje o rodzinie

3. Definicje polityki rodzinnej

4. Polityka rodzinna – cele i funkcje

4. Wyzwania polityki rodzinnej

6. Instrumenty polityki rodzinnej

7. Modele polityki rodzinnej

8. Polityka rodzinna w UE (przypadek Francja)

9 Seniorzy w polityce rodzinnej

10 Rola pracy socjalnej w polityce rodzinnej

11 Lokalna polityka rodzinna

12 Polityka rodzinna w latach 2007-2015

13 Polityka rodzinna w latach 2016 - do dzisiaj

14 Program 500+ a polityka rodzinna

Działania praktyczne:

Omówienie ustawy o pomocy społecznej

Omówienie Karty Praw Rodziny

Polityka rodzinna w latach 2000-2007

Polityka rodzinna w latach 2008-2015

Polityka rodzinna w latach 2016-2021

Polityka rodzinna w samorządzie terytorialnym – gmina

Realizacja polityki mieszkaniowej

Realizacja polityki zdrowia

Realizacja polityki względem osób z niepełnosprawnością

Realizacja polityki w zakresie opieki nad dzieckiem: adopcja, przysposobienie

Realizacja polityki względem rodzin socjalnych (zagrożonych)

Omówieni polityki rodzinnej w Niemczech

Omówienie zasiłków i świadczeń na rzecz rodziny

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Józef Młyński 5/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)