Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny kondycji biologicznej człowieka WF-OB-MOK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44529d50975b4d72b34bbb82e0700969%40thread.tacv2/conversations?groupId=d38b202d-18c3-4cf4-9094-b9307684c1e0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1999, 2003,

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pressat R., Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN, Warszawa, 1986,

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Zatoński W., Hulanicka B., Tyczyński J. (red.), Stan zdrowia Polaków, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 1996,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna metody oceny kondycji biologicznej populacji szkieletowych i współczesnych.

2. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biologii popualcji ludzkich, epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej,

Umiejętności:

1. Student potrafi posługiwać się metodami oceny kondycji biologicznej człowieka.

2. Student potrafi zinterpretować wyniki badań z prac naukowych.

3. Student potrafi trafnie wyciągać wnioski na podstawie prezentowanych wyników badań.

Kompetencje:

1. Student potrafi współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczane 2 nieobecności), kolokwium końcowe, odpytywanie w trakcie zajęć.

100-85- bardzo dobry

85-80 - dobry plus

80-70 - dobry

70-65 - dostateczny plus

65-51 - dostateczny

51-0 - niedostateczny

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

1) Organizacja zajęć. Osie i płaszczyzny ciała. Budowa, funkcje i podział kości.

2) Anatomia układu kostnego – czaszka.

3) Anatomia układu kostnego – czaszka, szkielet postkranialny.

4) Anatomia układu kostnego – czaszka, szkielet postkranialny.

5) Szkieletowa ocena płci.

6) Szkieletowa ocena wieku.

7) Cechy metryczne i niemetryczne szkieletu.

8-9) Adiustacja, adaptabilność, adaptacja. Szkieletowe wyznaczniki stresu środowiskowego. Wybrane patologie kośćca.

10) Wybrane zagadnienia z epidemiologii, demografii, biodemografii.

11-12) Stan zdrowia dawnych i współczesnych populacji ludzkich – analiza danych.

13) Adaptacja biokulturowa. Ewolucja chorób.

14) Wybrane choroby cywilizacyjne.

15) Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są na materiale kostnym oraz przy wykorzystaniu slajdów, artykułów naukowych.

Weryfikacja efektów kształcenia: praca w grupach 3/4 osobowych, dokonywanie obserwacji, pomiarów i porównywanie otrzymanych danych. Sprawdzanie przygotowania do zajęć poprzez odpytywanie podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Przeprowadzenie pisemnego testu podsumowującego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 007
Anna Myszka 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)