Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody WF-OB-MOL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. R. Freeland 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa

2. M. Pilot, R. Rutkowski, A. Malewska, T. Malewski 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

3. P. C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher 2006. Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa

4. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White 2007. Krótkie wykłady. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

5. J. C. Avise 2004. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

6. D. J. Futuyma 2005. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

T. Beebee, G. Rowe 2004. An Introduction to Molecular Ecology. Oxford University Press

Artykuły w języku angielskim z zakresu ekologii molekularnej (zastosowanie metod w ekologii i ochronie przyrody) – podane przez wykładowcę w trakcie wykładu

Artykuły przeglądowe w języku polskim (np. Kosmos, Wiadomości Ekologiczne)

Efekty uczenia się:

a)Efekty kształcenia

1. Wiedza:

EK1 Student zna metody badawcze z ekologii molekularnej i ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody, opisuje i identyfikuje rodzaje technik molekularnych i markerów; definiuje pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

EK2 Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

2. Umiejętności:

EK3 Student potrafi wykonać proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i bezpiecznie posługuje się urządzeniami w laboratorium

EK 4 Student posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody

EK5 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

3. Kompetencje:

EK6 Student rozszerza i doskonali swoje umiejętności zawodowe w zakresie metod badawczych w laboratorium

EK7 Student dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy w laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-2)

ocena 2 (ndst.) Student nie zna metod badawczych ekologii molekularnej, nie zna ich zastosowania w ekologii i ochronie przyrody; student nie potrafi opisać i rozpoznać rodzajów technik molekularnych i markerów; student nie potrafi zdefiniować pojęć z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 3 (dst.) Student zna niektóre metody badawcze ekologii molekularnej, ale nie wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody; student potrafi opisać i rozpoznać niektóre rodzaje technik molekularnych i markerów; student potrafi zdefiniować niektóre pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej;

Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 4 (db) Student zna niektóre metody badawcze ekologii molekularnej, wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody, ale nie potrafi podać konkretnych przykładów; student dobrze opisuje i rozpoznaje większość technik molekularnych i markerów; student potrafi dobrze zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej

Student rozpoznaje większość podstawowych terminów w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody

ocena 5 (bdb) Student zna metody badawcze ekologii molekularnej, wie jakie jest ich zastosowanie w ekologii i ochronie przyrody i potrafi podać przykłady; student wyczerpująco opisuje i rozpoznaje techniki molekularne i markery; student potrafi wyczerpująco zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw genetyki i ekologii molekularnej;

Student doskonale rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielski) w zakresie metod molekularnych zastosowanych w ekologii i ochronie przyrody i nie ma problemów z rozumieniem prostych tekstów naukowych w tej dziedzinie

Umiejętności (EK 3-5):

ocena 2 (ndst.)

Student ma problemy z wykonaniem proste zadań w dziedzinie badań molekularnych i nie potrafi posługiwać się urządzeniami w laboratorium;

Student nie potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody – stosuje potoczne słownictwo

Student nie potrafi samodzielnie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Student tworzy prezentację multimedialną kopiując fragmenty tekstów z internetu; przetłumaczone w Google translator bez weryfikacji tekstu

ocena 3 (dst.)

Student poprawnie wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych, ale ma problemy z posługiwaniem się urządzeniami w laboratorium ;

Student słabo posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody – wtrąca potoczne słownictwo;

Student tworzy prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury, ale prezentacja zawiera zarówno informacje ważne jak i niepotrzebne, a tłumaczenie zawiera błędy

ocena 4 (db.)

Student dobrze wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i poprawnie posługuje się urządzeniami w laboratorium;

Student dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody;

Student poprawnie tworzy prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury, ale tłumaczenie przeczytanych tekstów nie jest do końca poprawne

ocena 5 (bdb.)

Student bezbłędnie wykonuje proste zadania w dziedzinie badań molekularnych i bardzo dobrze posługuje się urządzeniami w laboratorium;

Student bardzo dobrze posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ekologii molekularnej i ochrony przyrody;

Student samodzielnie konstruuje prezentację multimedialną na podstawie przeczytanej literatury wybierając najważniejsze materiały, a tłumaczone teksty nie zawierają błędów

Kompetencje (EK 6-7):

ocena 2 (ndst.)

Student nie dba o poszerzenie i doskonalenie umiejętności zawodowych, nie ucząc się nowych metod badawczych;

Student wykonuje swoja pracę niedbale i nie dba o bezpieczeństwo w laboratorium, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach

ocena 3 (dst.)

Student stara się poszerzać i doskonalić umiejętności zawodowe, uczestnicząc w ćwiczeniach;

Student wykonuje swoja pracę niedbale, ale dba o bezpieczeństwo w laboratorium, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach w sposób wystarczający (często spóźnia się, itp.);

ocena 4 (db.) Student poszerza i doskonali umiejętności zawodowe, uczestnicząc aktywnie w ćwiczeniach, ucząc się nowych metod badawczych;

Student stara się wykonywać dobrze swoją pracę i dba o bezpieczeństwo w laboratorium, Jest odpowiedzialny i stosuje się do większości zasad obowiązujących na zajęciach (ma nie więcej niż jedną nieobecność w semestrze, uczestniczy w wykładach)

ocena 5 (bdb.) Student poszerza i doskonali umiejętności zawodowe, uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach, uczy się nowych metod badawczych;

Student wykonuje polecenia bez zarzutu, dba o bezpieczeństwo w laboratorium. Jest odpowiedzialny i stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach

Ocena końcowa

Ćwiczenia:

Ocena aktywności/wejściówki oraz stosowania się do zasad BHP podczas zajęć. Dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona).

Zakres tematów:

1. Zasady BHP, zapoznanie się z urządzeniami i zasadami pracy w pracowni

2-3. Izolacja DNA z krwi i innych tkanek (różne metody), określanie jakości i ilości wyizolowanego DNA (obsługa spektofotometru)

4-5. Techniki określania płci ptaków – przygotowanie PCR, zasada działania i obsługa termocyklera

6. Elektroforeza DNA i wizualizacja produktów elektroforezy

7. Podsumowanie uzyskanych wyników i dyskusja

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach Wyjaśnianie i omówienie pojęć i zagadnień związanych z tematyką wykładów.

Zajęcia laboratoryjne - praca zgodnie z przygotowanymi instrukcjami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 421
Monika Bukacińska, Arkadiusz Buczyński 4/4 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 421
Monika Bukacińska, Arkadiusz Buczyński 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)