Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska WF-OB-MPOS
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23064
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

Dodatkowa literatura

J. Ciechanowicz McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

J. Ciechanowicz-MacLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska wobec problemów globalnych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVII

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybór i wprowadzenie. Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Zna cechy szczególne międzynarodowego prawa ochrony środowiska i potrafi interpretować jego regulacje

2. Rozumie i wyjaśnia związki i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętność

3. Potrafi wskazać i scharakteryzować instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Potrafi przyporządkować instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Potrafi wymienić i scharakteryzować działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje społeczne

5. Ma świadomość znaczenia międzynarodowych norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

6. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie zna cech szczególnych prawa międzynarodowego ochrony środowiska i nie potrafi interpretować jego regulacji

2. Nie zna relacji i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Nie potrafi scharakteryzować instrumentów prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Nie potrafi wymienić i scharakteryzować działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Zna podstawowe cechy szczególnych prawa międzynarodowego ochrony środowiska i dostatecznie potrafi interpretować jego regulacje

2. Słabo zna relacje i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje ogólnie podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Potrafi przyporządkować podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Wymienia i scharakteryzuje ogólnie działalność najbardziej znanych instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Zna cechy szczególnych prawa międzynarodowego ochrony środowiska i potrafi interpretować jego regulacje

2. Zna podstawowe relacje i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Potrafi przyporządkować instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Wymienia i scharakteryzuje działalność najbardziej znanych instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia prawa międzynarodowego ochrony środowiska dla ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Bardzo dobrze zna cechy szczególne prawa międzynarodowego ochrony środowiska i potrafi interpretować jego regulacje

2. Zna podstawowe relacje i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Szczegółowo charakteryzuje instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji, umie ocenić ich adekwatność skuteczność

4. Potrafi przyporządkować instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji i wskazać prawidłowe rozwiązanie określonego problemu

5. Wymienia i scharakteryzuje działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska - rozumie ich rolę i znaczenie w ochronie środowiska

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia regulacji międzynarodowych dla realizacji ochrony środowiska, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zakres tematów:

1. Prawo międzynarodowe ochrony środowiska - wprowadzenie

2. Miejsce prawa międzynarodowego w unijnym i krajowym porządku prawnym

3. Międzynarodowe konferencje dotyczące ochrony środowiska - geneza i znaczenie

4. Znaczenie międzynarodowych instytucji dla ochrony środowiska

5. Oceny oddziaływania w prawie międzynarodowym

6.Międzynarodowa ochrona mórz i oceanów

7. Międzynarodowa ochrona środowiska morskiego

8. Międzynarodowa ochrona różnorodności biologicznej, GMO (4 godz.)

9. Międzynarodowe regulacje w zakresie niebezpiecznych substancji i odpadów

10. Ochrona powietrza

11. Zmiany klimatu w regulacjach prawnomiędzynarodowych

12. Procedury non-compliance

13. Odpowiedzialność państwa i rozstrzyganie sporów

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1421
Agata Kosieradzka-Federczyk 4/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)