Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska w strategii systemowej WF-OB-OSSS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Norma ISO 14001:2015

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student charakteryzuje ochronę środowiska w strategii systemowej

Student identyfikuje uwarunkowania, strukturę i komponenty procesu decyzyjnego

Student wskazuje praktyczne kwestie w kontekście omawianych zagadnień

Umiejętności:

Student objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym

Student uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego

Student analizuje praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień

Kompetencje:

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie scharakteryzować ochrony środowiska w strategii systemowej, nie potrafi identyfikować uwarunkowań, struktury czy komponentów procesu decyzyjnego, nie jest w stanie wskazać praktycznych kwestii ujawniających się w kontekście omawianych zagadnień,

Ocena 3 (dst): student poprawnie charakteryzuje nieliczne aspekty ochrony środowiska ukazywanej w strategii systemowej, identyfikuje jedynie niektóre uwarunkowania i komponenty procesu decyzyjnego, wskazanie praktycznych kwestii sprawia mu trudność,

Ocena 4 (db): student poprawnie charakteryzuje ochronę środowiska w strategii systemowej, właściwie identyfikuje uwarunkowania, strukturę i komponenty procesu decyzyjnego, wskazuje niektóre praktyczne kwestie ujawniające się w kontekście omawianych zagadnień,

Ocena 5 (bdb): student właściwie charakteryzuje ochronę środowiska w strategii systemowej, znakomicie identyfikuje uwarunkowania, strukturę i komponenty procesu decyzyjnego, wskazuje wiele praktycznych kwestii ujawniających się w kontekście omawianych zagadnień,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi objaśniać kluczowych zagadnień ochrony środowiska w ujęciu systemowym, nie umie uzasadnić uwarunkowań procesu decyzyjnego, nie jest w stanie analizować praktycznych konsekwencji omawianych zagadnień,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym, w ograniczonym stopniu uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego, analizuje niektóre praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień,

Ocena 4 (db): student dobrze objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym, uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego, właściwie analizuje praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień,

Ocena 5 (bdb): student sprawnie objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym, bardzo dobrze uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego, fachowo analizuje praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zachować krytycyzmu w wyrażaniu opinii, nie jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Ocena 3 (dst): student w wielu wypadkach zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, bywa otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Ocena 4 (db): student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Ocena 5 (bdb): student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, zawsze jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,.

Zakres tematów:

1. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju

2-4. Cele zrównoważonego rozwoju

5 i 6. Norma ISO 14001:2015 i jej wymagania

7. Kontekst organizacji

8 - 10 Aspekty środowiskowe, ryzyka i szanse

11 i 12 Działania operacyjne

13 i 14. Ocena efektów działalności i doskonalenie systemu

15. Narzędzia stosowane w SZŚ

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny

Weryfikacja - kolokwium pisemne

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: ćwiczeniowa, lektura tekstów, referat

Weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania do zajęć, indywidualna ocena aktywności na zajęciach

Efekt kompetencji

Metoda dydaktyczna: dyskusja

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny - będzie dotyczył wprowadzenia w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie także zastosowany przy wyjaśnieniu metod pracy: zasady dyskusji naukowej, metody projektu, przygotowania referatu.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami jako przygotowanie do nich)

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu prezentacji referatu.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium pisemnego.

Indywidualna ocena przygotowania do zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 308
Grzegorz Embros 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)