Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii 1 WF-OB-PCH1
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna podstawowe nazewnictwo związków organicznych . Zna podstawowe grupy związków organicznych, ich właściwości i charakterystyczne reakcje. Zna główne metody otrzymywania podstawowych związków organicznych i ich zastosowanie. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru chemii organicznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi napisać wzór związku chemicznego na podstawie jego nazwy. Umie napisać podstawowe reakcje chemiczne, charakterystyczne dla poszczególnych grup związków. Potrafi opisać sposoby otrzymywania podstawowych grup związków, ich właściwości, zastosowanie i charakterystyczne reakcje.

KOMPETENCJE:.

Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji w zakresie ogólnych zasad w zakresie chemii organicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Przy ocenie końcowej pod uwagę brana będzie aktywność i obecność studenta na wykładach oraz ocena z wykładów przygotowywanych przez studentów (w przypadku wprowadzenia wykładów konwersatoryjnych).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Alkany

3. Cylkoalkany

4. Alkeny

5. Alkiny

6. Areny

7. Alkohole i fenole

8. Związki karbonylowe

9. Kwasy karboksylowe i ich pochodne

10. Aminy

11. Cukry

Metody dydaktyczne:

Wykłady autorskie wraz z prezentacjami tematycznymi. Przewiduje się wprowadzenie wykładów konwersatoryjnych i seminaryjnych realizowanych przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 101
Anna Matuszewska, Marta Pochopień 25/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)