Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki komputerowej WSR-NR-2-PSK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Materiały do zajęć umieszczane są na MS Teams
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz, wydanie 3-tomowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Nawojczyk, M. (2010). Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: Wydawnictwo SPSS Polska.

Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- Aktywny udział w zajęciach

- obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności,

- przygotowanie w małej grupie raportu statystycznego z omówieniem uzyskanych wyników na podstawie własnej bazy danych lub bazy danych udostępnionej przez prowadzącego zajęcia.

Na ocenę końcową składa się ocena z przygotowanego raportu (90 %) i ocena aktywności (10 %).

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne - specyfika metodologii badań społecznych, typy badań, etapy procesu badawczego.

2. Badania ilościowe i jakościowe i BDL – Baza Danych Lokalnych.

3. Hipotezy i pytania badawcze. Przygotowanie planu badań i analiz.

4. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych – ich znaczenie dla analizy wyników. Zasady budowania bazy danych. Opis grupy badanej.

5. Podstawowe metody analiz statystycznych. Relacje pomiędzy zmiennymi, relacje pomiędzy grupami.

6. Wprowadzenie do SPSS oraz podstawowe operacje na bazie danych (tworzenie zbioru, podział na podzbiory, wybór obserwacji), obliczanie nowych zmiennych, rekodowanie, statystyki opisowe).

7. Raportowaniem wyników i ich prezentacja.

Metody dydaktyczne:

Metoda podawcza, warsztat, praca w małych grupach,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 109a
Katarzyna Kwiatkowska 5/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)