Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w naukach o środowisku WF-OB-ZMI
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych.

Rozumie znaczenie badań metod statystycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów biologicznych.

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

W zakresie umiejętności:

Umie sformułować hipotezy statystyczne i poprawnie konstruować problem badawczy i weryfikować hipotezy statystyczne.

Umie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach

Wykazuje umiejętność rozwiązywania zadań i problemów statystycznych przy zastosowaniu odpowiednich wzorów statystycznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

W zakresie kompetencji społecznych:

Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych.

Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach.

Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę test. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, kolokwium/zaliczenie praktyczne.

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie egzaminu pisemnego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych, umiejętność poprawnego przeprowadzenia wnioskowania statystycznego, a także oceny takiego wnioskowania.

Egzamin odbywa się w postaci testu jednokrotnego wyboru i zwiera informacje przekazane w trakcie wykładów.

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać, co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie egzaminu jest zmienna (zależna od liczby pytań) i będzie podawana do wiadomości studentów w każdym roku akademickim

Zakres tematów:

Zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary zmienności

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka indukcyjna, jako narzędzie do testowania hipotez. Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielokrotna analiza regresji, test Chi2,

Metody dydaktyczne:

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 13:15, sala 101
każdy piątek, 9:00 - 12:00, sala 101
Krzysztof Szostek 54/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)