Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej 1 WF-PED-DFPP1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J. Wojtasik, M. Iwanicki, Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Lublin 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

7. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

8. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

9. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza:

Student (ka):

- wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia filozofii,

- definiuje główne nurty i koncepcje filozoficzne ,

-wyjaśnia poglądy wybranych filozofów na poziomie ucznia,

-tłumaczy stanowiska filozoficzne,

-świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka):

- jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole

- czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z filozofii,

- potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu,

-poprawnie konstruuje scenariusze lekcji,

- prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania ( innowacyjne i klasyczne)

- umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji.

-rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą studentów podczas zajęć ćwiczeniowych , jest otwarty na nowe metody dydaktyczne ( kreatywność!), jest wrażliwy na indywidualny i krytyczny punkt widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest:

Wiedza - przyswojenie podstawy procesu dydaktycznego w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej.

Umiejętności - przygotowanie i przedstawienie konspektów lekcji tematycznych. Aktywność na zajęciach- zadania problemowe

Kompetencje społeczne - Aktywność w zajęciach – współpraca w rozwiązywaniu zadań grupowych. Przygotowywanie się do zajęć praktycznych- jak wykorzystuje dorobek dydaktyki filozofii w planowaniu własnego rozwoju zawodowego

Uczestnictwo w min. 80% zajęć.

Ćwiczenia 1

Przedstawienie dwóch samodzielnie przygotowanych konspektów lekcji i przeprowadzenie według nich zajęć pokazowych w odniesieniu do podstawy programowej na poziomie podstawowym.

Zakres tematów:

Uzależniony jest od przygotowanych przez studentów tematów lekcji i sytuacji dydaktycznych

Metody dydaktyczne:

Konwersacje tematyczne i problemowe.

Symulacje lekcji szkolnych przeprowadzane przez prowadzącego i studentów realizowane na zajęciach stacjonarnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1438
Andrzej Waleszczyński 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)