Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany religii i religijności w Polsce i na świecie WSE-SO-PRiR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Mariański J., (1991) Religijność w procesie przemian, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, Społeczny charakter religii, s.15-34.

Yinger M.J. (2011), Socjologiczna teoria religii (tł. W. Kurdziel), [w:] F. Adamski (red.), Socjologia religii. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Petrus, Kraków, s. 46-61.

Piwowarski W. (1975), Operacjonalizacja pojęcia „religijność”, „Studia Socjologiczne” 1975, nr 4, s. 151-174.

Socha P. (1983), Zakres znaczeniowy pojęcia religijności a sposoby jego operacjonalizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, z. 9, s. 169-185.

Zaręba S.H. (2018), Uczestnictwo w kulcie jako kanał komunikacji z sacrum w projekcie płynnej nowoczesności, [w:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 139-160.

Klimski W. (2018), Wiara, wierzenia i ich transfiguracje, [w:] S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa, s. 161-180.

Sroczyńska M. (2015), Rytuał religijny w refleksji socjologicznej (o niektórych inspiracjach i współczesnych wyzwaniach), [w:] S.H. Zaręba, I. Borowik (red.), Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii, Wydawnictwo KONTRAST, Warszawa, s. 63-79.

Kaczmarek K.M. (2006), Sekty jako problem socjotechniczny, [w:] M. Korczyński, P. Pluciński (red.), Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości? Dylematy społecznego zaangażowania, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 207-224.

Libiszowska-Żółtkowska M. (2019), Nowe ruchy religijne i misje ewangelizacyjne. Odwieczne tęsknoty w nowych narracjach, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 11(47), nr 4/2019, s. 111-127.

Mariański J. (2017), Sekularyzacja jako megatrend społeczno-kulturowy, „Relacje Międzykulturowe / Intercultural Relactions”, nr 1(1), s. 231-257.

Potocki A. (2014), Problem polskiej wiary. Uwagi socjologa, „Colloquia Theologica Ottoniana”, nr 1/2014, s. 35-57.

Literatura dodatkowa:

Beckford J. (2006), Teoria społeczna a religia, Kraków: „Nomos”.

Bellah R. N. (2011), Religion in human evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, Cambridge MA: Harvard University Press.

Berger P. L. (2005), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków: „Nomos”.

Beyer P. (2005), Religia i globalizacja, Kraków: „Nomos”.

Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków: „Nomos”.

Davie G. (2007), The sociology of religion, Los Angeles: Sage Publications.

Dobbelaere K. (2008), Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, Kraków: „Nomos”.

Glock, C. Y. (red.), (1973), Religion in sociological perspective, Belmont: Wadsworth.

Glock, C. Y., Stark, R. (1965), Religion and society in tension, Chicago: Rand McNally.

Kehrer G. (1997), Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków: „Nomos”.

Le Bras G. (1956), Études de sociologie religieuse. t. 1, Sociologie de la pratique religieuse dans les campagnes françaises; t. 2, De la morphologie a la typologie, Paris: Presses Univ. de France.

Libiszowska-Żółtkowska M., Mariański J. (red.), (2004), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, Verbinum: Warszawa.

Luckmann T. (2011), Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, Kraków: „Nomos”.

Luhmann N. (2007), Funkcja religii, Kraków: „Nomos”.

Mariański J. (1991) Religijność w procesie przemian, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Mariański J. (2010), Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mariański J., Zaręba S.H. (red.), (2002), Metodologiczne problemy badań nad religijnością, Wydawnictwo Apostolicum: Ząbki.

Mielicka-Pawłowska H. (red.), (2013), Religijne wymiary życia społecznego, Kielce: UJK.

O’Dea T. F. (1966), The sociology of religion, New Jersey: Prentice-Hall.

Piwowarski W. (1975), Religijność jako przedmiot badań socjologicznych, Lublin: KUL.

Piwowarski W. (2000), Socjologia religii, Lublin: KUL.

Zakres tematów:

I. SOCJOLOGICZNA TEORIA RELIGII (3 godz.);

II. KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJO-RELIGIJNE (3 godz.);

III. RELIGIJNOŚĆ (3 godz.);

IV. KORELATY RELIGIJNOŚCI JUWENTOLOGICZNEJ (3 godz.);

V. RYTUAŁY RELIGIJNE (3 godz.);

VI. NOWE RUCHY RELIGIJNE (3 godz.);

VII. SEKULARYZACJA (3 godz.);

VIII. EMPIRIA SOCJORELIGIJNA (3 godz.);

IX. METAMORFOZY RELIGII I RELIGIJNOŚCI (np. prywatyzacja, synkretyzm) (3 godz.);

X. PROGNOZA PRZYSZŁEJ FORMY RELIGII I RELIGIJNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE (3 godz.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 324
Sławomir Zaręba 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)