Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-2-PNJWslu
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Alberto Regagliolo (2022). Quattro chiacchiere. Conversazione in lingua italiana. Learning EDU.

Efekty uczenia się:

Niniejszy kurs ma na celu poprawę umiejętności mówienia i słuchania. Pod koniec kursu student uzyska poziom B1 w zakresie wypowiedzi ustnych i umiejętności słuchania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z:

Dwóch egzaminów ustnych i dwóch egzaminów ze słuchania.

Student musi zdobyć 3/5 (ze słuchania i konwersacji), aby zaliczyć kurs.

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin z dwóch części (Słuchania i Konwersacji) z minimalnym wynikiem 3/5. Jeśli student nie zaliczy jednej z części, poprawia ją w trakcie sesji poprawkowej. Na egzaminie wymaga się: opisania obrazków oraz odpowiedzi na pytania (zawarte przy każdym temacie).

W skład oceny wchodzą: słuchanie 50% oceny i konwersacja 50% oceny.

Wymaga się, aby każdy student wybrał 3 obrazki z każdego tematu. Wszystkie wybrane fotografie utworzą bazę obrazków na egzamin dla każdego ucznia. Tematy zaprezentowane w pierwszej części semestru będą oceniane w pierwszej części semestru. W drugiej części semestru będą oceniane tematy zaprezentowane od początku drugiego semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zaplanowane są dwa zaliczenia ze słuchania oraz dwa z mówienia: jedno w trakcie semestru oraz na koniec.

Końcowe zaliczenie zostanie przyznane przy uzyskaniu oceny równej lub wyższej niż 3 z obu modułów (Słuchania i Konwersacji).

Należy również co tydzień opracować pytania na konwersacje.

Kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. (F1_W13). Potrafi po analizie materiałów audio i/lub audiowizualnych wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi pomimo błędów są komunikatywne (F1_U10); W samodzielnej pracy nad umiejętnością słuchania Student potrafi w stopniu zadowalającym wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05). Potrafi pracować w zespole (F1_K02)

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz audiowizualnego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych (F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi zawierają nieliczne błędy językowe (F1_U10); Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował w pełni umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz analizy materiału audiowizualnego, opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych, których dotyczą materiały audio.(F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi są poprawne językowo lub zawierają nieliczne błędy niewpływające na komunikatywności (F1_U10). Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

Zakres tematów:

Podczas zajęć student będzie omawiał następujące tematy: Podróże, Kino i teatr, Supermarket i zakupy, Sztuka, Praca, Media społecznościowe, Wolontariat i solidarność, Edukacja, Wiedza i odkrycia, Kobiety.

Metody dydaktyczne:

Egzamin składa się z:

Dwóch egzaminów ustnych i dwóch egzaminów ze słuchania.

Student musi zdobyć 3/5 (ze słuchania i konwersacji), aby zaliczyć kurs.

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin z dwóch części (Słuchania i Konwersacji) z minimalnym wynikiem 3/5. Jeśli student nie zaliczy jednej z części, poprawia ją w trakcie sesji poprawkowej. Na egzaminie wymaga się: opisania obrazków oraz odpowiedzi na pytania (zawarte przy każdym temacie).

W skład oceny wchodzą: słuchanie 50% oceny i konwersacja 50% oceny.

Wymaga się, aby każdy student wybrał 3 obrazki z każdego tematu. Wszystkie wybrane fotografie utworzą bazę obrazków na egzamin dla każdego ucznia. Tematy zaprezentowane w pierwszej części semestru będą oceniane w pierwszej części semestru. W drugiej części semestru będą oceniane tematy zaprezentowane od początku drugiego semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zaplanowane są dwa zaliczenia ze słuchania oraz dwa z mówienia: jedno w trakcie semestru oraz na koniec.

Końcowe zaliczenie zostanie przyznane przy uzyskaniu oceny równej lub wyższej niż 3 z obu modułów (Słuchania i Konwersacji).

Należy również co tydzień opracować pytania na konwersacje.Podczas kursu wykorzystywane są różne metody kształcenia:

Przede wszystkim, ćwiczenia typu burza mózgów dotyczące znanych już studentowi słownictwa oraz konstrukcji gramatycznych.

Poza tym, opisy obrazków.

Czytanie fragmentów rozmów.

Dialog po zadaniu konkretnych pytań.

Słuchanie nagrań oraz wykonywanie ćwiczeń do nich.

Konwersacje w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 326
Alberto Regagliolo 30/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 326
Alberto Regagliolo 11/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)