Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres archaiczny WH-FK-I-1-HisLitGrA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

Wybrana bibliografia:

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa

1996.

H. Podbielski (red.), "Literatura Grecji starożytnej", t. 1-2, Lublin 2005.

T. Sinko, "Zarys historii literatury greckiej", t. 1-2, Warszawa 1959.

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław 2002.

M.L. West "Wprowadzenie do metryki greckiej" Kraków, homini 2003

H. Podbielski "Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda" Lublin 1978

Literatura uzupełniająca podług dostępności w bibliotekach/ bazach danych

Efekty uczenia się:

W efekcie kursu student posiada znajomość literatury archaicznej Grecji w stopnbiu pozwalającym na kontynuację inwetygacji historycznoliterackich w odniesieniu do epok późniejszych, oorientuje się roznież w najważniejszych dyskusjach badawczych dotyczących omówionej problematyki. Student zna terminy i koncepcje naukowe wykorzystywane w interpretacjach literatury archaicznej, w szczególności problemy związane z dominacją przekazu oralnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, w formie dwu pytań otwartych, problemowych.

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

Ocena dostateczna:

1. F1_W: Rudymentarna wiedza z zakresu periodyzacji i poprawność terminologiczna. Student potrafi wymienić i datować najważniejszych autorów, krótko scharakteryzować ich twórczość. Student potrafi wymienić najważniejsze gatunki uprawiane w odnośnej epoce wraz z definiującymi konstantami. Student potrafi zdefiniować zjawiska intertekstualności, mimesis, emulatio i imitatio. Student zna najważniejsze testimonia intereferencji innych kultur, motywowanych historycznie modyfikacji kulturowych i współczesnych względem omawianych zjawisk prądów intelektualnych. Potrafi wskazać najważniejsze osiągnięcia odkrycia naukowe związane z omawianym okresem.

2. F1_U: student potrafi wskazać dystynktywne cechy poezji i prozy przedmiotowej epoki w analizowanym tekście, skonstruowac argumenty w obronie reprezentowanej tezy, a także potrafi wskazać najważniejsze pozycje literatury sekundarnej.

3. F1_K: student ma świadomość znaczenia literatury archaicznej i klasycznej i otwartego charakteru badań.

Ocena dobra:

W dodatku do sformułowanych powyżej (w odn. do oceny dost., tj. pkt. 1-3) wymagań, student spełnia następujące warunki:

4. F1_W: Wykazuje biegłość w periodyzacji, bez problemu datuje autorów i utwory, na przykładach wskazuje najważniejsze cechy poetyki i prozy epoki. Potrafi wypowiedzieć się na temat ewolucji gatunków, polemik teoretycznych związanych z praktyką mimesis, emulacji czy imitacji. Potrafi wskazać przykłady intertekstualności, przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów z przywołaniem przykładów zaczerpniętych z kanonu lektur. W analizach posługuje się swobodnie odniesieniami do kultur ościennych, wskazuje ich ślady w literaturze omawianego okresu. Potrafi przywołać przykłady późniejszego znaczenia autorów omawianego okresu. W jego wypowiedzi widać zainteresowanie aktualnym stanem dyskusji naukowej, świadomość najnowszych odkryć archeologicznych, etc.

5. F1-U: swoje poglądy przedstawia w jasny i koherentny sposób, posługując się poprawną literacką polszczyzną z niewieloma tylko kolokwializmami. Swoją wypowiedź ujmuje w poprawną formę, stosuje prawidłowe terminy fachowe. Jego wypowiedzi dowodzą umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego filologii. Potrafi wskazać ważniejsze opracowania sekundarne, wymienić najważniejsze tematy kontrowersji badawczych.

6. F1_K: Wykazuje wrażliwość na logikę wywodu i jego formę, wrażliwość na aktualność dziedzictwa antycznego i świadomość jego znaczenia dla kultury europejskiej.

Ocena bardzo dobra - w dodatku do spełnienia kryteriów sprecyzowanych w odniesieniu do oceny dobrej (tj. pkt. (1-3) oraz 4-6) student:

7. F1_W: odwołuje się do przykładów spoza kanonu lektur, w swoich eksploracjach wykorzystuje najnowszą literaturę badawczą, wykazuje pogłębioną znajomość genologii , teorii literatury a także omawianych autorów, ich twórczości, chęć i umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

I semestr

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe:

a. poetyka - zarys problematyki

b. bohater - model

c. struktura

d. świat bogów-świat ludzi

e. poematy jako źródło wiedzy historycznej

3. poezja Hezjoda

4.liryka grecka: gatunki, twórcy

5. logografia jońska

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 214
Joanna Komorowska 28/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)