Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34846&notifyeditingon=1
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
MS Teams: Materiały do zajęć i ew. prace pisemne będą przesyłane na platformę Moodle (link podany wyżej).
Inne - zespół grupy na MS Teams (link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1qn92uNEr4MscgqenPUdC9cN60Fr0Tx2l5t8Zx422Ik1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=93238dcd-d12d-4bc4-a1e8-95e4b0431c6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3)
Literatura:

Zamieszczona na stronie głównej przedmiotu.

Efekty uczenia się:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wiedza:

FP1_W03: zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych.

Umiejętności:

FP1_U03: potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Kompetencje społeczne:

FP1_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

1. uczestnictwo w zajęciach: dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru (studenci samodzielnie zaznaczają obecność na platformie Moodle);

2. uzyskanie zaliczenia jest przeprowadzane na podstawie frekwencji na zajęciach i prac sprawdzających przewidzianych w semestrze;

3. warunkiem uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia semestru zimowego;

4. ocena końcowa z ćwiczeń: frekwencja max. 25% punktów; kolokwium zaliczeniowe max. 75% punktów;

5. studenci, którzy przystępują do egzaminu z przedmiotu ‘Teoria literatury. Wykład’, muszą mieć zaliczony semestr zimowy i letni z przedmiotu 'Teoria literatury - ćwiczenia'.

Zakres tematów:

Teoria literatury i jej przedmiot. - Teoria dzieła literackiego. -Zagadnienia odbioru dzieła literackiego. - Proces historycznoliteracki.

Metody dydaktyczne:

Lektura tekstów teoretycznych;

prezentacje multimedialne z elementami wykładu;

konsultacje;

sprawdziany wiedzy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 215
Wiesława Tomaszewska 25/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)