Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-KU-I-1-TradAnt
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai8l-WXRlRkqmpLM2RhU0mQcogo3lNxNK3Qgbcc-WbH01%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c3c371c-402f-4045-bfef-e23ccce5c492&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: zespół Tradycja antycznaKU2022
link zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai8l-WXRlRkqmpLM2RhU0mQcogo3lNxNK3Qgbcc-WbH01%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c3c371c-402f-4045-bfef-e23ccce5c492&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
kod zespołu: gbmnklb
Literatura:

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach, m.in.:

Homer, Iliada, Wrocław 1972 (lub inne) Homer, Odyseja, Wrocław 1975 (lub inne)

Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza, (J. Łanowski) Warszawa 1999

Ezop, Bajki Ezopowe, Wrocław 1961

Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1984 (lub wydania późniejsze)/Antologia liryki greckiej (W. Steffen), Wrocław 1955/

Antologia Palatyńska, Warszawa 1984

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze)

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975/Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955/

Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze)

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Platon, Dialogi (Wł. Witwicki), Warszawa 1958

Diogenes Laertios, Żywoty... (wydanie dowolne)

Seneka, Dialogi (wyd. dowolne)

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (wyd. dowolne)

Herodot, Dzieje (wyd. dowolne)

Tukidydes, Wojna Peloponeska, Warszawa 1985

Cezar, Wojna galijska (wyd. dowolne)

Literatura dodatkowa/uzupełniająca, m.in.:

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994

J. Griffin, Homer, przeł. R. Sucharski, Warszawa 1999.

W. Jaeger, Paidea (t. I i II), Warszawa 1962-64

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paidea, Bydgoszcz 2002

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce Homera, Warszawa 1962

J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982 (lub inne)

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1999

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

T. Zieliński, Literatura starożytnej Grecji epoki powszechnej. Zarys ogólny, Warszawa- Kraków 1931.

Efekty uczenia się:

KU1_W03 student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

KU1_U04 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Metody i kryteria oceniania:

test egzaminacyjny, w miarę możliwości - rozmowa podczas wykładu ze studentem

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, pisze test egzaminacyjny z materiału podanego na zajęciach, na ocenę końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć

na ocenę 5

student:

zna bardzo dobrze chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi bardzo dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu bardzo dobrym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 4

student:

zna dobrze chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu dobrym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 3

student:

zna dostatecznie chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi dostatecznie wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu dostatecznym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

Zakres tematów:

Kultura minojska i mykeńska, pismo linearne A i B, alfabet grecki (inskrypcje), koine; Grecja i Rzym – uwarunkowania

geograficzne, różnice wobec monarchii wschodnich; z historii literatury: chronologia, epoki literackie (rozwój gatunków,

reprezentatywni autorzy); epika Homera oraz Hezjod i jego Prace i dnie; religia starożytnej Grecji (mity, kosmogonia

Hezjoda); polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna; historiografia starożytna i jej główni przedstawiciele (Herodot,

Tukidydes, Ksenofont); muzyka i liryka starożytnej Grecji; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze

polskiej); teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes,

Plaut,Terencjusz); cechy epoki hellenistycznej; stoicyzm i epikureizm; poezja rzymska (Katullus, Wergiliusz, Horacy,

Owidiusz i inni wybrani poeci) oraz nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, analiza tekstu, elementy dyskusji

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, pisze test egzaminacyjny z materiału podanego na zajęciach, na ocenę

końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 116 s. konferencyjna
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 116 s. konferencyjna
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, e-learning, sala e-learning
Dominika Budzanowska-Weglenda 44/60 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)