Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy estetyki współczesnej WH-KU-II-2-ProbEst-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amZPXLfZYQzv6n6CJlCNthZKey0NN9W6ZZq64Rej_V5Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7953859-b741-4e17-a72e-669ca8c322e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Maria Gołaszewska, Odbiorca sztuki jako krytyk, Kraków 1967.

Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Krystyna Wilkoszewska [red.], Wizje i re-wizje : wielka księga estetyki w Polsce, Kraków 2007 [wybór tekstów]

Efekty uczenia się:

4 ECTS

1 = 30h uczestnictwo w wykładzie

1 = 30h lektura tekstów

2 = 60h przygotowanie do zajęć/egzaminu

KU2_W02 student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych w obszarze estetyki i wybranych nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk.

KU2_W04 student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii estetyki oraz jej rozwoju i miejsca w kulturze.

KU2_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy z zakresu estetyki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - student regularnie uczęszcza na wykłady (maksymalnie dwie nieobecności w semestrze). 20%

Aktywność na zajęciach. 20%

Egzamin ustny (za pośrednictwem technologii MSTeams) 60%

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Zna i rozumie najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Swój wywód opiera o merytorycznie dobrane przykłady.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając z nabytego aparatu pojęciowego z nielicznymi uchybieniami. Zna i rozumie najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Wywód może być oparty o przykłady z zajęć.

ocena dostateczna: student omawia najważniejsze kwestie poruszane na wykładzie, wykorzystanie aparatu pojęciowego stanowi duży problem. Zna wybrane ujęcia estetyki oraz selektywnie przywołuje najważniejszych przedstawicieli. Potrafi częściowo omówić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Zna sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Ma trudności w oparciu wywodu o merytorycznie właściwe przykłady.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Co to jest estetyka?

2. Kluczowe pojęcia estetyki.

3. Najważniejsze ujęcia. metodologiczne estetyki.

4. Estetyka zorientowana empirycznie.

5. Kryzys estetyki i jego przyczyny.

6. Antysztuka i antyestetyka.

7. Metody badawcze estetyki.

8. Estetyka wobec awangardy XX w.

9. Problemy estetyki nowych kierunków sztuki XX w.

10. Estetyka postmodernizmu.

11. Artysta i odbiorca w ujęciu estetyki.

12. Dzieło sztuki w ujęciu estetyki.

13. Najważniejsze szkoły estetyczne i ich przedstawiciele.

14. Wartość estetyczna, wartość artystyczna, wartość funkcjonalna.

15. Wybrane nowoczesne ujęcia estetyki - ekoestetyka, estetyka rozrywki, estetyka informacyjna, feministyczna, konsumencka (do wyboru).

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 302
Anna Wiśnicka 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)