Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-1-HisMuMe-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Warszawa 2019.

2) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, Warszawa 2015.

3) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T. F. de Rosset, Warszawa 2018.

4) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

2) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

3) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

4) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

5) P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013.

6) Muzeum. Formy i środki prezentacji I. Historia w muzeum, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

7) Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia w muzeum 2, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

8) Muzeum etyczne, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

9) Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, red. M. Olkuśnik, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Muz1_W04 (Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach)

Muz1_U10 (Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk historycznych w pracy muzealnika)

Muz_K01 (Student jest świadom interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny)

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny)

Ocena BDB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, udostępniających kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST

Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów.

Ocena NDST

Student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Muzeum należy do grupy podmiotów, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, bądź poszukując w nich zatrudnienia, można spotkać osoby reprezentujące różne nauki humanistyczne, w tym historię. Skuteczna praca zespołowa, umiejętność interpretowania wielonurtowej instytucji, wymaga rozeznania specyfiki poszczególnych nauk. Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, w tym też w rozwijającej się w Polsce i na świecie kategorii muzeów zwanych narracyjnymi (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej).

Historia może być również użyteczna w życiu publicznym, aktywności obywatelskiej, gdyż pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o zbiorową oraz indywidualną tożsamość. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań naszych przodków, dając również szansę na korygowanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zagadnienia szczegółowe:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład informacyjno-problemowy, a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, przygotowanej z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 302
Piotr Majewski 6/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)