Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii i muzealnictwa WH-MU-I-1-WstMuz-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 11-15.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200-203.

Majewski P., Szkic o muzealium w kulturze czasów współczesnych, w: Rzecz w kulturze, Warszawa 2016, s. 23-32.

Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe

weryfikacja pracy na zajęciach (zadania, udział w dyskusji) 20 %

obserwacja przygotowanego zagadnienia (wypowiedź ustna z prezentacją multimedialną) 30 %

praca pisemna (karta ewidencyjna zabytku) 50 %

Kryteria oceniania:

na ocenę BDB (5) - student zna znakomicie terminy oraz zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa; aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie oddaje prace; w prezentacji ustnej korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; poprawnie uzupełnia dokumentację muzealną.

na ocenę DB (4) - student zna dobrze zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa; aktywnie uczestniczy w zajęciach; w prezentacji ustnej częściowo korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; właściwie uzupełnia dokumentację muzealną. Widzi konieczność dalszego rozwoju.

na ocenę DST (3) - student wybiórczo zna terminy związane z muzeologią i muzealnictwem; sporadycznie uczestniczy w zajęciach; przygotowuje bardzo ogólną prezentację ustną; ma problemy z wypełnieniem dokumentacji muzealnej. Widzi konieczność dalszego rozwoju.

Student omawia na zajęciach wybrany przez siebie temat z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.

na ocenę NDST (2) – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- Muzeologia: przedmiot i zakres badań

- Podstawowe pojęcia muzeologii: muzeum i przedmiot muzealny

- Rodzaje działalności muzealnej

- Typologia muzeów

- Ochrona i opieka nad zbiorami muzealnymi

- Dokumentacja muzealiów (księga wpływu muzealiów, księga inwentarzowa, karta ewidencyjna zabytku)

Niektóre zagadnienia obejmują więcej niż jedną jednostkę zajęciową

Metody dydaktyczne:

Omówienie wybranych zagadnień na podstawie lektur, kart pracy

Dyskusja i twórcze rozwiązywanie problemu badawczego

Analiza materiału wizualnego

Prezentacje multimedialne

Ćwiczenia terenowe (wyjścia do muzeów)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 214
Elżbieta Sadoch 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)