Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-2-SocMuz-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szacka. Wprowadzenie do socjologii.

Literatura dodatkowa:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Metody i kryteria oceniania:

100% oceny końcowej = udział w projekcie badawczym

Zakres tematów:

Zbiór tematów:

1/ Historia socjologii

2/ Wybrane paradygmaty i teorie socjologiczne (m.in. funkcjonalizm i interakcjonizm socjologiczny, socjologia jakościowa i ilościowa, marko i mikro socjologia, socjologia scjentystyczna i humanistyczna)

3/ Wybrane metody i techniki badań socjologicznych (ankieta, wywiad, badania wizualne)

4-13/ Realizacja projektu badawczego

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda projektowa.

Wykład konwersatoryjny - Wykład połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy,

skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Największą jego wartością

jest postawienie na tej samej płaszczyźnie mistrza i ucznia oraz zapewnienie udziału studentów

poszukiwaniu odpowiedzi, dochodzeniu do prawdy i bronieniu własnego stanowiska. Wykład ten

jest swoistym dialogiem pomiędzy wykładowca a słuchaczami, którzy poprzez działanie dochodzą

do rozwiązania problemu. Nazwa wykładu pochodzi od łac. conversari - obcować.

Posiada szereg walorów kształcących. Ograniczeniem w stosowaniu jest duża grupa studentów.

Wszystkie powyżej opisane metody stosuję wymiennie.

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna i nie rozumie wagi społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a także nie rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w muzeologii i muzealnictwie.

- na ocenę 3 (dst.):- student posiada ogólną wiedzę i rozumie w stopniu dostatecznym wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a także posiada ogólną wiedzę i rozumie w stopniu dostatecznym znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

- na ocenę 4 (db.): student posiada dobrze uporządkowaną wiedzę i rozumie w stopniu zadawalającym wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także uporządkowaną wiedzę i rozumie w stopniu zadawalającym znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w muzeologii i muzealnictwie.

- na ocenę 5 (bdb.): student posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę i rozumie w pełni wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także bardzo uporządkowaną wiedzę i rozumie w pełni znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

Muz1_U01

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

na ocenę 3 (dst.):- student potrafi ogólnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi dobrze wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi rzetelnie i profesjonalnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

Muz1_U08

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi prezentować własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności.

na ocenę 3 (dst.):- student potrafi ogólnie prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących muzeów i ich działalności

- na ocenę 4 (db.): student potrafi dobrze prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących muzeów i ich działalności

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi rzetelnie i profesjonalnie, prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących muzeów i ich działalności

Muz1_K04

na ocenę 2 (ndst.): student nie ma świadomości swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, nie dostrzega potrzeb społecznych i edukacyjnych w miejscach działania muzeum.

na ocenę 3 (dst.):- student ma ogólną świadomość świadomości swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega ogólne potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum.

- na ocenę 4 (db.): student ma ugruntowaną świadomości swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum

- na ocenę 5 (bdb.): student ma bardzo dużą, świadomości swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, zawsze dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum. Jego wiedza ma charakter rozległy i ugruntowany.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 327
Marcin Jewdokimow 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)