Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVKN3xkhWF4iW14NsmsuFcBRku6181XndvOsBiPY_Jo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c713952c-0088-4cb3-a68e-87e6f17cd428&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVKN3xkhWF4iW14NsmsuFcBRku6181XndvOsBiPY_Jo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c713952c-0088-4cb3-a68e-87e6f17cd428&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II].

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Efekty uczenia się:

Muz1_W07 - Zna zasady bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, w tym zasady

organizowania wystaw i zarządzania zbiorami muzeów.

Muz1_W08 Zna zasady inwentaryzacji, dokumentacji oraz digitalizacji obiektów w

instytucjach muzealnych, w tym posiada uporządkowaną wiedzę o

bazach danych, metodach komunikacji sieciowej i standardach

wymiany informacji.

Muz1_U05 Posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat

historii wystawiennictwa oraz jego wspóczesnych pryncypiów (w mowie i piśmie).

Muz1_U06 Potrafi indywidualnie zaprojektować i pracując w zespole

zorganizować wystawę.

Muz1_U07 Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie

muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów.

Muz1_U14 Potrafi planować długofalowe działania w wystawiennicze w praktyce muzealnej na różnych stanowiskach w tym w szczególności zarządzać zasobami

ludzkimi.

Muz1_K05 Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum, szczególnie w konteście organizacji wystaw.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach 30%

Egzamin ustny 60%

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna biegle historię wystawiennictwa. Zna dokładnie procedury organizacji wystawy i ich kolejność. Potrafi wykazać związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji i wyjaśnić ich znaczenie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić najistotniejsze cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna najważniejsze fakty z historii wystawiennictwa. Zna procedury organizacji wystawy i ich kolejność. Potrafi wykazać niektóre związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu wystawiennictwa, ma podstawową wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić pewne cechy charakterystyczne poszczególnych typów wystaw, zna podstawowe fakty z historii wystawiennictwa. Zna podstawowe procedury organizacji wystawy. Potrafi wymienić niektóre związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu wystawiennictwa, nie zna typologii wystaw, brakuje mu podstaw by określić kontekst ich występowania. Nie zna procedury organizowania wystaw

Zakres tematów:

Wstęp

Siatka pojęciowa cz. 1

Siatka pojęciowa cz. 2

Historia wystawiennictwa cz. 1

Historia wystawiennictwa cz. 2

Psychologia percepcji w tworzeniu wystaw

Główne prawidła projektowania wystaw cz. 1

Główne prawidła projektowania wystaw cz. 2

Specyfika wystawy stałej cz. 1

Specyfika wystawy stałej cz. 2

Charakterystyka i typy wystaw czasowych cz. 1

Charakterystyka i typy wystaw czasowych cz. 2

Meandry pracy kuratora wystawy

Najważniejsze wystawy czasowe typu blockbuster

Więcej niż ekspozycja. Środki promocji wystaw muzealnych

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Anna Wiśnicka 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)