Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

2) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

3) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

4) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

5) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

3) V. Danilov, A Planning Guide for Corporate Museums, Galleries, and Visitor Centers, New York 1992.

4) P. Majewski, Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy, w: Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, red. K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch, Kolbuszowa-Kraków 2020.

5) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

6) Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019.

7) Rocznik Kultury Polskiej: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

8) czasopismo naukowe „Muzealnictwo”.

Efekty uczenia się:

Muz1_W06

W stopniu podstawowym student zna i rozumie zasady prawne i administracyjne w zarządzaniu instytucją kultury.

Muz1_W07

Student zna zasady bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, w tym zasady organizowania wystaw i zarządzania zbiorami muzeów.

Muz1_U05 Student posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat wszystkich obszarów działalności muzeum (w mowie i piśmie).

Muz1_U07

Student potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów.

Muz1_U08

Student potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących muzeów i ich działalności.

Muz1_U14

Student potrafi planować długofalowe działania w praktyce muzealnej na różnych stanowiskach w tym w szczególności zarządzać zasobami ludzkimi.

Muz1_K06

Student jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, ludzkich, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych oraz ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć

weryfikacja pracy zaliczeniowej

Ocena BDB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania dziedzictwem w muzach, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów i zarządzania nimi; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów i zarządzania nimi; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST

Student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST

Student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Zagadnienia szczegółowe:

1) Zarządzanie muzeum w państwowym systemie zarządzania dziedzictwem kulturowym:

a) system prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz – ustawa o muzeach;

b) kompetencje ministra właściwego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury (np. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

2) Zarządzanie muzeum jako proces:

a) planowanie (w tym: budowanie strategii);

b) organizacja (w tym: finansowanie działalności): źródła finansowania: dotacje organizatorów, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury, granty, tzw. fundusze europejskie i norweskie).

c) kierowanie (z uwzględnieniem form nadzoru nad działalnością muzeum);

d) kontrola (z uwzględnieniem: audytu, parametryzacji).

3) Zarządzanie muzeum a otoczenie społeczno-gospodarcze (w tym: partycypacja, komunikacja zewnętrzna).

4) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą:

a) bezpieczeństwo zbiorów i ludzi,

b) doświadczenie czasu pandemii.

5) Zarządzanie muzeami w perspektywie polskiego doświadczenia historycznego:

a) okres zaborów (przed 1918 r.),

b) okres międzywojenny (1918–1939) i II wojna światowa (1939–1945),

c) okres po II wojnie światowej (do 1989) i czasy współczesne (po 1989).

6) Zarządzanie a specyfika działalności kulturalnej w muzeum (w tym: tzw. zarządzanie humanistyczne).

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 327
Piotr Majewski 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)