Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mitologia grecko-rzymska WH-FK-I-1-MitGrRzym
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cambridge companion to Greek mythology, ed. R.D. Woodard, 2008

E. Csapo Theories of mythology, London 2005I. Strensky Four theories of myth, 1986

A. Dundes Sacred Narrative, Berkeley 1992

C. Levi-Strauss Trójkąt kulinarny, Twórczość 28 (1972) nr 2

J. Cambell Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997

V. Propp Morfologia bajki, Warszawa 1976

J. Harrison Prolegomena to Greek religion, repr. 2012

W. Burkert Starożytne kulty misteryjne, przekł. K. Bielawski 2007

J. Fonterose Orion. The myth of the hunter and the huntress, 1981

M. Detienne The gardens of Adonis, Princeton 2004

Hyginus: Fabulae

P. Grimal Słownik mitologii greckiej

R. Graves, Mity greckie, PIW 1968

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedzą na temat najważniejszych paradygmatów metodologicznych dominujących w refleksji nad mitem. Student zna ograniczenia relewantnych szkół i zdaje sobie sprawę z ograniczeń inherentnych w materiale literackim. Student ma świadomość ponadczasowego charakteru opowieści mitycznych i jego źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

dwa testy pisemne (mitologia + mitoznawstwo). Ocena końcowa stanowić będzie średnią dwu skłądowych uwzględnieniem aktywności w trakcie zajęć (w postaci ewt. podniesienia oceny o 0,5).

Szczegółowy opis wymagań.

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił chociaż jednego wymogu przewidzianego dla oceny dostatecznej (1-3)

Ocenę dosteczną otrzymuje student, który:

1. F_W: wykazuje podstawową orientację w mitologii greckiej (Mitologia Paradowskiego), potrafi wymienić najważniejsze cykle mityczne, a także wymienić i scharakteryzować najważniejsze stanowiska teoretyczne, wykazuje znajomość najważniejszych terminów mitograficznych. Ma świadomość wzajemnych relacji religii i mitu, kulturowego i kulturotwórczego znaczenia opowieści mitycznych. Rozróznia miedzy mitem sensu stricto a mitami literackimi czy filozoficznymi.

2. F_U: potrafi wskazać najważniejsze narzędzia pracy mitografa - leksykony mityczne, etc., poprawnie aplikuje terminy fachowe, posługuje się koherentnym i jasnym wywodem tak w piśmie jak i mowie

3. F_K: ma świadomość znaczenia i wartości mitu oraz wielkokulturowości w kulturze zachodniej,

Ocenę dobrą otrzymuje student, który w dodatku do spełnienia punktów 1-3:

4. F_W: wykazuje znajomość mitologii greckiej wykraczającą poza poziom Parandowskiego (Grimal, Graves), zna stanowiska teoretyczne, ich przedstawicieli, i potrafi ilustrować owe stanowiska odniesieniami do aktualnych mitów, zna większe cykle mityczne, typy mitów, a także potrafi wskazać stałe elementy tych ostatnich. Ma świadomość zależności między mitami greckimi a mitami kultur niegreckich i potrafi wskazać stosowne przykłady. Zna terminologię fachową i ważniejsze pojęcia mitoznawstwa oraz jego powiązania z kulturoznawstwem i antropologią.

5. F_U: bez trudności posługuje się aparatem pojęciowym z dziedziny mitoznawstwa, a także narzędziami pomocniczymi właściwymi dla tej dyscypliny badawczej. Konstruowany przezeń wywód nosi znamiona samodzielności i zdolności krytycznych, charakteryzuje go spójność logiczna i tematyczna, a także poprawność formalna.

6. F_K: student wykazuje pogłębioną świadomość znaczenia mitu w kulturze ze szczególnym uwrażliwieniem na mity indoeuropejskie, a także miedzykulturowego charakteru niektórych narracji mitycznych.

Ocene bardzo dobrą otrzymuje student, który poza spełnieniem wymogów okreslonych dla oceny dobrej (1-3 oraz 4-6):

7. F_W: wykazuje znajomość teorii nieujętych w curriculum, mitów rzadkich i nietypowych, subtelniejszych zależności pomiędzy cyklami mitycznymi lub poszczególnymi narracjami.

Zakres tematów:

Narodziny mitoznawstwa nowoczesnego

Max Mueller

Koncepcje komparatywne

koncepcje funkcjonalistyczne,

Teoria rytualistyczną

interpretacje psychoanalityczne

koncepcje strukturalistyczne.

Water Burkert

Antyczni kolekcjonerzy mitów

Alegoreza stoicka, alegoreza neoplatońska

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca na tekście

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 107
Joanna Komorowska 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)