Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łacińskiej - okres cesarstwa WH-FK-I-2-HisLitLacL
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Germanik Cezar: Aratea

Seneka: O życiu szczęśliwym, Listy moralne (5 listów), Medea, Udynienie

Lukan: Wojna domowa I-II, VI, IX

Stacjusz: Tebaida I-II, Sylwy 1 księga

Waleriusz Flakkus Argonautyki, I-IV

Apulejusz: Metamorfozy

Tacyt: Roczniki (wybór)

Swetoniusz: Żywoty Cezarów

Petroniusz: Satyrikon (w przekł. L. Wysockiego)

Marcjalis: Epigramy (w przekł. E. Porębowicza)

Kwintylian, Kształcenie mówcy ks. II

Pliniusz: wybrane listy

Lektury uzupełniające:

M. Cytowska, H. Szelest Historia literatury rzymskiej: okres Cesarstwa

J. Marincola A Companion to Greek and Roman Historiography, 2007

J.M. Foley A Companion to ancient Epic, 2008

S. Bartsch Ideology in Cold Blood, 2001

D. Vessey Statius and the Thebaid, 2010

D. Russell Antonine Literature, Oxford Clarendon Press 1990

R. Lane Fox, Pagans and Christians, Penguin 2006

A. Dihle Die griechische Und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Monachium 1989

A. Gowing, Empire and Memory, Cambridge University Press 2005

E. Fantham Roman Literary Culture from Cicero to Apuleius, Baltimore

Efekty uczenia się:

Student dysponuje podstawową wiedzą na temat zjawisk literackich epoki Cesarstwa, potrafi omówić periodyzajcję wewnąętrzną, wskazać najważniejsze gatunki literackiej, wskazać najważniejszych przedtawicieli tychże gatunków. Zna terminologię i potrafi ją prawidłłowo stosować, orientuje się w najważniejszych problemach badawczych związanych z omawianą epoką.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

Ocena dostateczna:

1. F_W: Rudymentarna wiedza z zakresu periodyzacji i poprawność terminologiczna. Student potrafi wymienić i datować najważniejszych autorów, krótko scharakteryzować ich twórczość. Student potrafi wymienić najważniejsze gatunki uprawiane w odnośnej epoce wraz z definiującymi konstantami. Student potrafi zdefiniować zjawiska intertekstualności, mimesis, emulatio i imitatio. Student zna najważniejsze testimonia intereferencji innych kultur, motywowanych historycznie modyfikacji kulturowych i współczesnych względem omawianych zjawisk prądów intelektualnych. Potrafi wskazać najważniejsze osiągnięcia odkrycia naukowe związane z omawianym okresem.

2. F_U: student potrafi wskazać dystynktywne cechy poetyki Cesarstwa / prozy odnośnej epoki w analizowanym tekście, skonstruowac argumenty w obronie reprezentowanej tezy, a także potrafi wskazać najważniejsze pozycje literatury sekundarnej.

3. F_K: student ma świadomość znaczenia literatury hellenistycznej i otwartego charakteru badań.

Ocena dobra:

W dodatku do sformułowanych powyżej (w odn. do oceny dost., tj. pkt. 1-3) wymagań, student spełnia następujące warunki:

4. F_W: Wykazuje biegłość w periodyzacji, bez problemu datuje autorów i utwory, na przykładach wskazuje najważniejsze cechy poetyki i prozy Cesarstwa. Potrafi wypowiedzieć się na temat ewolucji gatunków, polemik teoretycznych związanych z praktyką mimesis, emulacji czy imitacji. Potrafi wskazać przykłady intertekstualności, przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów z przywołaniem przykładów zaczerpnietych z kanonu lektur. W analizach posługuje się swobodnie odniesieniami do kultur ościennych, wskazuje ich slady w literaturze omawianego okresu. Potrafi przywołać przykłady późniejszego znaczenia autorów omawianego okresu. W jego wypowiedzi widać zainteresowanie aktualnym stanem dyskusji naukowej, świadomość najnowszych odkryć archeologicznych, etc.

5. F_U: swoje poglądy przedstawia w jasny i koherentny sposób, posługując się poprawną literacką polszczyzną z niewieloma tylko kolokwializmami. Swoją wypowiedź ujmuje w poprawną formę, stosuje prawidłowe terminy fachowe. Jego wypowiedzi dowodzą umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego filologii. Potrafi wskazać ważniejsze opracowania sekundarne, wymienić najważniejsze tematy kontrowersji badawczych.

6. F_K: Wykazuje wrażliwość na logikę wywodu i jego formę, wrażliwość na aktualność dziedzictwa antycznego i świadomość jego znaczenia dla kultury europejskiej.

Ocena bardzo dobra - w dodatku do spełnienia kryteriów sprecyzowanych w odniesieniu do oceny dobrej (tj. pkt. (1-3) oraz 4-6) student:

7. F_W: odwołuje się do przykładów spoza kanonu lektur, w swoich eksploracjach wykorzystuje najnowszą literaturę badawczą, wykazuje pogłębioną znajomość genologii , teorii literatury a także omawianych autorów, ich twórczości, chęć i umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne: epos po Wergiliuszu ( Germanik, Maniliusz, Lukan, Waleriusz Flakkus, Stacjusz, Syliusz Italik), historiografia wczesnego Cesarstwa (Wellejusz Paterkulus, Waleriusz Maksymus, Kurcjusz Rufus), Seneka (tragedie, pisma filozoficzne, epistolografia), Petroniusz, Pliniusz i jego encyklopedia, satyrycy (Juwenalis, Persjusz, Seneka), pisma retoryczne (Kwintylian), Marcjalis i epigramat epoki Cesarstwa, Pliniusz Młodszy - panegirysta i epistolograf, historiografia okresu Antoninów i późniejsza, Apulejusz z Madaury, antykwaryści (Aulus Gelliusz, Cenzoryn); poezja późnego Cesarstwa (Klaudian, Rutyliusz Namacjanus, Auzoniusz, etc.), panegiryści, Sydoniusz Apollinaris, Makrobiusz i Capella.

Metody dydaktyczne:

WYKŁAD

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 107
Joanna Komorowska 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)