Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i manager w kulturze WH-KUZ-I-3-M-LidMan
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7FVbm7NAHG--oQZKYj591AkKsm131_O_AoKLmJ6uknk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7df525b-722c-47ab-b32f-eadca0852395&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

2) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) R.W. Giuliani, wsp. K. Kurson, Przywództwo, Kraków 2003.

4) K. Kłudkiewicz, Dyrektor w ‘ciaśniejszych ramach’, w: M. Gumowski, Siła do ujarzmienia, Warszawa 2021.

5) P. Kruczkowska, Urzędnik kontra menadżer – przemiany roli kierownika instytucji kultury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2016, nr 12, s. 192-211.

6) Leadership: Where Else Can We Go?, red. M.W. Mc Call Jr, M.M. Lombardo, Durham, 1978.

7) P. Majewski, Wszystko już było… Muzea polskie w perspektywie długiego trwania, w: Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [1917] 2019, s. 5-27.

8) E. Sanecka, Narcystyczne przywództwo w organizacjach. Analiza ujęć teoretycznych i empirycznych, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”, 2015, nr 16(1), s. 55-67.

9) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

10) Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko i in., Warszawa 2015.

11) czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”.

12) czasopismo „Business English Magazine”.

13) filmy: Zabić drozda, prod. A. Pakula, 1962; Jak zostać królem, reż. T. Hooper, 2010; Pan od muzyki, reż. Ch. Barratier, 2004; Jan Zachwatowicz 1900-1983, reż. A. Krauze, 2000; Mistrz, reż. M. Barczewski, 2020.

Efekty uczenia się:

KU1_W10

Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

KU1_U10

Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KU1_K06

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Zakres tematów:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządzania odpowiadających założeniom i potrzebom działalności kulturalnej, uwzględniających specyfikę zarządzania w instytucjach kultury, w tym takich, do których zadań należy opieka nad dziedzictwem, rozumianym jako system dóbr i wartości, kształtujących postawy wspólnotowe.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Kultura a zarządzanie.

2) Zarządzanie jako proces: planowania, organizowania, kierowania, kontrolowania.

3) Modele kierowania (przegląd).

4) Zarządzanie: aspekty liderskie i menadżerskie.

5) Kierowanie a zewnętrzne formy nadzoru i kontroli.

6) Zarządzanie strategiczne a zadania lidera.

7) Zarządzanie kryzysowe a zadania lidera.

8) Zarządzający jako osoba publiczna.

9) Koncepcja zarządzania humanistycznego a praca zespołowa.

10) Analiza czynników sukcesu i czynników porażki w zarządzaniu z perspektywy lidera i menadżera.

11) Przegląd doświadczeń wybranych liderów i menadżerów (w tym: spotkania z zaproszonymi gośćmi).

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z elementami wykładu, z uwzględnieniem e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 410A
Piotr Majewski 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)