Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symbole w sztuce WH-KON-SymbolewSzt
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLTahbMPul3MtiZiA-knvI-kgPq9HaGxyRA4FaJ4nPS81%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f8edab5-af9b-47df-a69b-5619fdf6e8c4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLTahbMPul3MtiZiA-knvI-kgPq9HaGxyRA4FaJ4nPS81%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f8edab5-af9b-47df-a69b-5619fdf6e8c4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

PODSTAWOWA:

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

Znaki i symbole, przeł. B. Kocowska, Warszawa 2009.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Herder J. G., Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

M. Wrześniak, Dextrarum iunctio – rzecz o znaczeniu ślubnego pierścienia, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio”, 4(24)2015, s. 12-31.

M. Wrzesniak, Historia jednego motywu – rzecz o związkach biżuterii z architekturą, „Załącznik kulturoznawczy” 4/2017, s. 221-249 (dostęp na: http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/1).

BEAUTIFUL OBJECTS, Personal Adornments and Decorations for Secular and Sacred Interiors, ed. Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, Anna Wiśnicka, Warszawa 2017.

M. Wrześniak, Pytania o irreligię – czyli gdzie jest granica wykorzystywania symboli sakralnych?, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio”, 2(34)2018, s. 305-318.

M. Wrzesniak, 82. Krzyż w supermarkecie kultury, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio” 4(36)2018, s. 198-225.

M. Wrzesniak, 94. Lśnienie szlachetnej tkaniny, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio” 2(42) 2020, s. 278-307.

Jego wysokość but, red. M. Wrześniak, Rzeczy Piękne t. 3, Warszawa 2020.

Męska Rzecz, red. M. Wrześniak, Rzeczy Piękne t. 7, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

KU1_W02 Rozumie znaczenie historii sztuki jako historii kultury.

KU1_W05 Zna metody analizy i interpretacji treści symbolicznej dzieł sztuki europejskiej (metoda ikonograficzna, ikonologia, semiotyka).

KU1 _U09 Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu sztuki wizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe), przygotowanie pracy semestralnej.

Kryteria oceny

Ocena niedostateczna - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Ocena dostateczna - student posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia symboli w sztukach wizualnych i rozpoznaje podstawowe tematy ikonograficzne

Ocena dobra - student rozpoznaje, analizuje i objaśnia wybrane symbole i znaki wizualne

Ocena bardzo dobra - student rozpoznaje i objaśnia w sposób pogłębiony wybrane symbole i znaki wizualne/tematy ikonograficzne, potrafi w sposób spójny wykazać "długie trwanie" w kulturze znaków i symboli.

Zakres tematów:

1. symboliczne znaczenia części ciała ludzkiego

2. gesty

3. ubiór w kulturze, znaczenie wybranych elementów kostiumu i akcesoriów

4. symboliczne treści biżuterii (kontekst uczuciowy)

5. obrazowanie śmierci

6. symbolika chrześcijańska i symbolika świecka - wzajemne korelacje

7. krzyż w kulturze współczesnej

8. symbole o biblijnej proweniencji i ich współczesna interpretacja

9. kwiaty

10. barwy

Niektóre tematy obejmują więcej niż jedną jednostkę zajęciową

Metody dydaktyczne:

Metody pracy:

podawcze - wykład konwersatoryjny

poszukujące - klasyczna metoda problemowa oraz metoda dyskusji i referatu

eksponujące - prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Małgorzata Wrześniak 33/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)