Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - gramatyka i słownictwo WH-F-FW-II-2-JC2gs-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Michela Guida, Chiara Pegoraro (2020): Nuovo Espresso 6, Alma Edizioni.

Efekty uczenia się:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05, FW2_U01, FW2_K04

Metody i kryteria oceniania:

FW2_W02

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

FW2_W04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim.

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych.

FW2_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę bardzo dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FW1_K04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę dobrą: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę bardzo dobrą: student student jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

Zakres tematów:

1) Il che relativo, l'articolo determinativo, il trapassato remoto, , fare + infinito.

2) Raccontare una favola, un aneddoto, descrivere le caratteristiche di una particolare tipologia di persona.

3) Omissione dell'articolo, le subordinate implicite, iponimi del verbo fare, la pronuncia delle vocali 'e' e 'o' aperte e chiuse.

4) Comprendere un testo giuridico, commentare e interpretare il significato di una legge, argomentare un parere o una decisione, capire il linguaggio burocratico.

5) I verbi frasali, usi dell'avverbio già, la doppia negazione, la litote.

6) Il suffisso -fovia, i prefissi di derivazione greca e latina, l'accento tonico e grafico.

7) Parlare per aufemismi, attenuare un concetto scomodo o spiacevole, capire una diagnosi o una prescrizione medica, descrivere lo stile di vita legato all'alimentazione ed esercizio fisico.

8) I dialetti e le differenze di pronuncia dell'italiano, la duplicazione del verbo.

9) La forma noi+impersonale, il pronome relativo il quale

10) I geosinonimi, riconoscere la differenze fra i principali accenti regionali.

11) Parlare della differenza tra Nord e Sud Italia, rendere la complessità dell'argomento.Parlare del proprio rapporto con l'apprendimento delle lingue straniere

12) Il lessico della politica, il pronome affettivo, il congiuntivo per esprimere sfumature di significato, i sostantivi in -ismo.

13) il lessico della guerra, i pronomi misti, gli eufemismi, altri usi di 'ma', espressioni con la parola 'pace'.

14) Trasformazione di una locuzione avverbiale in un avverbio, i sostantivi deverbali a suffisso zero, il lessico dell'economia, il verbo correre preceduto da prefissi, usi obbligatori dei pronomi relativi.

15) Esame

13)

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny, wykład problemowy,

metody eksponujące: prezentacja (pokaz slajdów), prezentacja

multimedialna

metody poszukujące: klasyczna problemowa, sytuacyjna

metody ćwiczeniowo-praktyczne: klasyczna ćwiczeniowa,

projekt, studium przypadku, metoda obserwacji

Egzamin składa się z:

Dwóch prac pisemnych na semestr. Każda z nich stanowi 50%.

Student musi otrzymać przynamniej 3/5, aby zaliczyć kurs

Ocena będzie uwzględniać poprawność gramatyczną prac pisemnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 327
Alberto Regagliolo 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)