Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium naukowe: Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła WK-SM-5-Z-Ryguła
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Z zakresu metodologii pracy naukowej:

1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009

2. L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972.

3. R. Zenderowaki, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

4. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2005.

5. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską.Poradnik dla studentów, Kraków 2010.

Ponadto seminarzysta zobowiązany jest do kwerendy i studium literatury związanej z tematem pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się zarówno w trakcie seminarium, jak i poprzez ocenę wykonywanych przez studenta zadań. Wiedza studentów (EK 1-2) sprawdzana jest tradycyjną metodą pytań i odpowiedzi. Umiejętności (EK 3-4) i kompetencje (EK 5-6) oprócz wspomnianej metody sprawdzane są także poprzez ocenę samodzielnie wykonywanych przez studenta zadań.

Metody i kryteria oceniania:

SEMESTR PIERWSZY

1. W zakresie wiedzy (EK 1-2):

ocena 2 (ndst) - student nie nabywa wiedzy związanej z techniką pisania pracy i nie dokonuje wyboru tematu

ocena 3 (dost) - student tylko w ograniczonym stopniu nabywa wiedzę związana z techniką pisania pracy oraz nie dokonuje wyboru tematu pracy.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu nabywa wiedzę związaną z techniką pisania pracy i formułuje temat.

ocena 5 (bdb) - student w pełni nabywa wiedzę związaną z techniką pisania pracy i precyzyjnie formułuje temat.

2. W zakresie umiejętności (EK 3-4):

ocena 2 (ndst) - student nie doprecyzowuje ostatecznie tematu i nie tworzy/redaguje planu pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu doprecyzowuje temat pracy i tworzy/redaguje pierwszą redakcję planu pracy.

ocena 4(db) - student w wystarczającym stopniu doprecyzowuje temat pracy i tworzy/redaguje planu pracy.

ocena 5 (bdb) - student w pełni doprecyzowuje temat i tworzy/redaguje plan pracy.

3. W zakresie kompetencji (EK 5-6):

ocena 2 (ndst) - student nie nabywa kompetencji w zakresie redakcji teksów o charakterze naukowym oraz w zakresie kwerendy materiału źródłowego.

ocena 3 (dost) - student tylko w ograniczonym stopniu nabywa kompetencje w zakresie redakcji teksów o charakterze naukowym oraz w zakresie kwerendy materiału źródłowego.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu nabywa kompetencje w zakresie redakcji teksów o charakterze naukowym oraz w zakresie kwerendy materiału źródłowego

ocena 5 (bdb) - student w pełni nabywa kompetencje w zakresie redakcji teksów o charakterze naukowym oraz w zakresie kwerendy materiału źródłowego.

SEMESTR DRUGI

1. W zakresie wiedzy (EK 1-2):

ocena 2 (ndst) - student nie nabywa wiedzy umożliwiającej ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcji planu pracy.

ocena 3 (dost) - student tylko w stopniu ograniczonym nabywa wiedzę umożliwiającą ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcję planu pracy.

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym nabywa wiedzę umożliwiającą ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcję planu pracy.

ocena 5 (bdb) - student w pełni nabywa wiedzę umożliwiającą ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcję planu pracy.

2. W zakresie umiejętności (EK 3-4):

ocena 2 (ndst) - student nie nabywa umiejętności w zakresie ostatecznego doprecyzowania tematu pracy i redakcji planu pracy.

ocena 3 (dost) - student tylko w ograniczonym stopniu nabywa umiejętności pozwalające na ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcję planu pracy.

ocena 4 (db) - student w sposób wystarczający nabywa umiejętności pozwalające na ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcję planu pracy.

ocena 5 (bdb) - student w pełni nabywa umiejętności pozwalające na ostateczne doprecyzowanie tematu i redakcję planu pracy.

3. W zakresie kompetencji (EK 5-6):

ocena 2 (ndst) - student nie nabywa kompetencji w zakresie kwerendy i analizy materiału źródłowego, co uniemożliwia mu ostateczne sformułowanie tematu i redakcję planu pracy.

ocena 3 (dost) - student tylko w stopniu ograniczonym nabywa kompetencje w zakresie kwerendy i analizy materiału źródłowego.

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym nabywa kompetencje w zakresie kwerendy i analizy materiału źródłowego.

ocena 5 (bdb) - student w pełni nabywa kompetencje w zakresie kwerendy i analizy materiału źródłowego.

SEMESTR TRZECI

1. W zakresie wiedzy (EK 1-2):

ocena 2 (ndst) - student nie formułuje ostatecznie planu pracy magisterskiej i nie przedstawia wstępnej redakcji pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu formułuje plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję pracy magisterskiej.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu formułuje plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student w pełni formułuje ostateczny plan pracy magisterskiej i przedstawia wstępną redakcję pracy magisterskiej.

2. W zakresie umiejętności (EK 3-4):

ocena 2 (ndst) - student nie weryfikuje dotychczasowych braków w planie pracy i nie tworzy pierwszej redakcji pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje pierwszą redakcję pracy magisterskiej.

ocena 4(db) - student w wystarczającym stopniu weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje pierwszą redakcję pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student w pełni weryfikuje dotychczasowe braki w planie pracy i tworzy/redaguje pierwszą redakcję pracy magisterskiej.

3. W zakresie kompetencji (EK 5-6):

ocena 2 (ndst) - student nie postrzega relacji zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy (co sprawia, że plan pracy konstruowany jest nielogicznie, z perspektywy zależności i wynikania); student nie dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu postrzega wspomniane relacje zależności/wynikania; tylko w ograniczonym stopniu dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu postrzega wspomniane relacje zależności/wynikania; w wystarczający sposób dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

ocena 5 (bdb) - student w pełni postrzega wspomniane relację zależności/wynikania pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi planu pracy; w pełni dąży do coraz bardziej precyzyjnego opisania analizowanego tematu.

SEMESTR CZWARTY

1. W zakresie wiedzy (EK 1-2):

ocena 2 (ndst) - student nie posiada wiedzy umożliwiającej ukończenie redakcji i korekty tekstu.

ocena 3 (dost) - studenty tylko w ograniczonym stopniu posiada wiedzę umożliwiająca ukończenie redakcji i korekty tekstu

ocena 4 (db) - student w sposób wystarczający posiada wiedzę pozwalającą na ukończenie redakcji i korekty tekstu.

ocena 5 (bdb) - student w pełni posiada wiedzę umożliwiająca ukończenie redakcji i korekty tekstu pracy magisterskiej.

2. W zakresie umiejętności (EK 3-4):

ocena 2 (ndst) - student nie posiada umiejętności umożliwiających ukończenie redakcji tekstu i jego ostateczną korektę.

ocena 3 (dost) - student tylko w ograniczony stopniu posiada umiejętności pozwalające na ukończenie redakcji i ostateczną korektę tekstu pracy.

ocena 4 (db) - student w sposób wystarczający posiadł umiejętności pozwalające na ukończenie redakcji i ostateczną korektę pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student w pełni posiada umiejętności umożliwiające ukończenie redakcji pracy i na jej ostateczną korektę.

3. W zakresie kompetencji (EK 5-6):

ocena 2 (ndst) - student nie wykazuje kompetencji związane z ostateczną redakcją tekstu, jego korektą oraz w zakresie czynności poprzedzających obronę pracy magisterskiej.

ocena 3 (dost) - student tylko w ograniczonym zakresie wykazuje kompetencje związane z ostateczną redakcją tekstu, jego korektą oraz w zakresie czynności poprzedzających obronę pracy magisterskiej.

ocena 4 (db) - student w wystarczającym stopniu wykazuje kompetencje związane z ostateczną redakcją tekstu, jego korektą oraz w zakresie czynności poprzedzających obronę pracy magisterskiej.

ocena 5 (bdb) - student w pełni wykazuje kompetencje związane z ostateczną redakcją tekstu, jego korektą oraz w zakresie czynności poprzedzających obronę pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

PIERWSZY SEMESTR:

1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy magisterskiej.

2. Wybór tematu rzeczonej pracy.

3. Dokonanie wstępnej kwerendy materiału źródłowego.

DRUGI SEMESTR:

1. Weryfikacja i ostateczne doprecyzowanie tematu.

2. Ukończenie kwerendy materiału źródłowego.

3. Pierwsza redakcja plany pracy.

TRZECI SEMESTR:

1. Doprecyzowanie ostateczne planu pracy.

2. Sporządzenie pierwszej redakcji pracy ( w czasie której następuje wspomniane wyżej ostateczne doprecyzowanie planu pracy).

CZWARTY SEMESTR:

1. Ostateczne ukończenie i korekta tekstu pracy.

2. Czynności związane z obroną pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Wiedza studenta (EK 1-2):

w celu zdobycia założonego poziomu wiedzy przez studentów stosowana jest metoda wykładu problemowego. Przedmiotem wykładu są z jednej strony podstawowe informacje z zakresu historii prawa; z drugiej - z zakresu metodologii pisania pracy magisterskiej.

Umiejętności studenta (EK 3-4):

w celu uzyskania założonego poziomu umiejętności studenta stosowana jest klasyczna metoda problemowa nakierowana na zdobycie umiejętności na drodze rozwiązywania przez studenta konkretnych problemów

Kompetencje studenta (EK 5-6):

w celu uzyskania założonego poziomu kompetencji studenta, obok wspomnianej już klasycznej metody problemowej, stosuje się także metody ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusję seminaryjną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:45 - 16:15, sala 409
Piotr Ryguła 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)