Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane współczesne problemy w mediach - ćwiczenia do wykładu WT-DKS-P-WPSC
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jak w sylabusie ogólnym

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę z zakresu socjologii na temat problemów społecznych

2. Posiada socjologiczną wiedzę na temat grup i organizacji społecznych (zwłaszcza rodziny) oraz instytucji społecznych; rozumie zjawiska nierówności społecznych. Posiada wiedzę o patologiach życia społecznego związanych z tymi obszarami życia społecznego

3. Dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe:

(niezaliczenie któregoś z punktów 1-2 oznacza niezaliczenie ćwiczeń, a w rezultacie brak możliwości podejścia do zaliczenia wykładów)

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności)

- dodatkowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze w ciągu 2 tyg. od absencji

Punktacja: 10 pkt – 0 nb, 9 pkt-1 nb, 8 pkt-2 nb, 7 pkt-3 nb lub 0 pkt (nzal)

2. Prezentacja - w parze, 10-15 min., nt. wybranego problemu społecznego w Polsce (temat uzgodniony z wykładowcą)

Punktacja: 10-5 pkt/0 pkt=nzal

b) nieobowiązkowe

Na ocenę bdb (lub db+) - praca pisemna: przedstawienie wybranego problemu społecznego w wybranym medium (temat uzgodniony z wykładowcą)

Punktacja: 10-5pkt lub 0 pkt = nzal

2. Aktywność w czasie zajęć – o ile zauważę…

Punktacja 1-5 pkt.

Podliczenie punktów:

Dst - 12-13 pkt

Dst+ - 14-15 pkt

Db - 16-19 pkt

Db+ - 20-27 pkt

Bdb - 28-35 pkt

1. Ma wiedzę z zakresu socjologii na temat problemów społecznych

- student prezentuje na forum grupy wybrany problem społeczny, uwzględniając w różnym stopniu wszystkie lub niektóre z poniższych aspektów:

a) rozmiar i charakter zjawiska w Polsce - współcześnie i na przestrzeni lat

b) rozmiar i charakter zjawiska w porównaniu z innymi krajami

c) cechy zjawiska jako problemu społecznego

d) społeczne przyczyny i skutki zjawiska

e) literatura przedmiotu

ocena bdb – wyczerpujące omówienie tematu z uwzględnieniem wszystkich aspektów

ocena db - omówienie tematu we właściwy sposób, z uwzględnieniem większości aspektów

ocena dst – niepełne/niewystarczające wyczerpujące omówienie tematu, brak uwzględnienia wszystkich aspektów

ocena ndst – brak spełnienia warunków zaliczenia na ocenę dst

2. Posiada socjologiczną wiedzę na temat grup i organizacji społecznych (zwłaszcza rodziny) oraz instytucji społecznych; rozumie zjawiska nierówności społecznych. Posiada wiedzę o patologiach życia społecznego związanych z tymi obszarami życia społecznego (w stopniu: bdb db, dst, ndst) - wykazuje tę wiedzę w czasie dyskusji i ćwiczeń oraz w przygotowywaniu prezentacji (patrz punkt 2, zwłaszcza podpunkty c-e)

3. Dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi

- student wykazuje tę wiedzę w czasie dyskusji

Zakres tematów:

Uzależnienia od substancji– alkoholizm, narkotyki

Uzależnienia behawioralne – smartfon, pornografia, zakupoholizm, pracoholizm

Życie, zdrowie, bezpieczeństwo - niepełnosprawność, depresja i choroby psychiczne, zdrowie i choroby psychiczne młodzieży, samobójstwa (w tym dzieci i młodzieży), brak bezpieczeństwa na drogach, prostytucja, handel ludźmi, sekty

Przemoc – przestępczość zorganizowana, terroryzm, przestępczość nieletnich,

przemoc w sieci – hejting, trolling

Patologie rodziny - molestowanie seksualne, zaniedbanie dzieci, zjawisko "dzieci ulicy", przemoc domowa, emigracja zarobkowa i eurosieroctwo, bezpłodność, rozbicie rodziny (rozwody, separacje)

Nierówności społeczne - kobiety i mężczyźni, LGBT, rasa, etniczność,

Ubóstwo – głód

Patologie instytucji – korupcja

Problemy globalne - zanieczyszczenie środowiska

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 326
Dagmara Jaszewska 81/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)