Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia WT-DTE-TME
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Kod dostępu: a645u7c

Literatura:

Dokumenty Kościoła

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (21.11.1964)

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, Rzym 1987

Literatura obowiązkowa:

CZ. S. BARTNIK, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982

E. OZOROWSKI, Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 1984

Matka Odkupiciela Matką Kościoła, Warszawa 1990

J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003

A. CZAJA, M. MARCZEWSKI (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004

A. CZAJA, Traktat o Kościele, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 2, Warszawa 2006, s. 289-543

K. Szlanta, Maryja w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Lublin 2017

Lektura uzupełniająca:

J. Gajek, K. Pek (red.), Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, Warszawa 1993.

P. NEUNER, Eklezjologia – nauka o Kościele, tłum. W. Szymona, Kraków 1999

P. TIHON, Kościół, w: B. Susboüé (red.), Historia dogmatów, t. III: Znaki zbawienia. Sakramenty, Kościół, Najświętsza Maryja Panna, przeł. P. Rak, Kraków 2001, s. 295-476.

B. Kochaniewicz OP, Wybrane zagadnienia z mariologii Jana Pawła II, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2007

Mariologia Jana Pawła II, Problem interpretacji - sposób recepcji,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2007

A. CZAJA, Wierzę w Kościół. Katechezy o Bożym domu dla nas, Opole 2013

A Napiórkowski, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, wyd. UPJP II, Kraków 2016.

Kościół i Maryja, red. A. A. Napiórkowski, wyd. UPJP II, Kraków 2020

M. Gilski, Wyzwania mariologii XXI wieku, Sympozjum Rok XXV 2021, nr 1(40), s. 25-38..

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii

systematycznej, zwłaszcza fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej.

Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii oraz ogólną

wiedzę o nich w zakresie filozofii

Posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i

teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i

prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów.

Posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów

kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie wymienionych założeń efektów kształcenia.

1) Ek_1: potrafi kompetentnie korzystać z terminologii i zna zagadnienia poruszane w ramach wykładu

- na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych terminów i systematyzacji

- na ocenę 3 (dost) poprawnie wykorzystuje podstawowe terminy i przedstawia podstawowe zagadnienia, stanowiące treść wykładu

- na ocenę 4 (db) potrafi przedstawić podstawowe problemy zawarte w wykładzie z uwzględnieniem przyjętych systematyzacji i kontekstu historycznego

- na ocenę 5 (bdb) potrafi wykorzystywać zdobyte pojęcia i wiedzę teologicznych dla oceny rożnych współczesnych problemów

2) Ek-2: potrafi prezentować i dyskutować treści zawarte w wykładzie;

- na ocenę 2 (ndst) nie potrafi w najprostszy sposób odnieść się do treści zawartych w wykładzie

- na ocenę 3 (dost) poprawnie prezentuje podstawowe problemy zawarte w wykładzie

- na ocenę 4 (db) efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę, dokonuje analiz i porównań

- na ocenę 5 (bdb) - potrafi efektywnie prezentować i analizować zdobytą wiedzę

3) EK-3

na ocenę 2 (ndst) nie widzi wpływu zagadnień teologicznych zawartych w wykładzie na sposób rozumienia świata przez człowieka

na ocenę 3 (dost) pobieżnie analizuje problemy trynitarno-kreatologiczne, często odwołując się do wiedzy popularnej, przytaczając funkcjonujące w społeczeństwie schematy myślowe

na ocenę 4(db) dostrzega zachodzące procesy społeczne i w ich kontekście potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy, podejmuje sensowne, świadome decyzje

na ocenę 5 (bdb.) uważnie śledzi zachodzące zmiany, formułuje wnioski i samodzielne hipotezy.

Zakres tematów:

1. Postać Maryi w Starym Testamencie oraz w ewangeliach synoptycznych.

2. Maryja w ewangelii św. Jana i w Apokalipsie.

3. Boże Macierzyństwo NMP.

4. Wieczyste Dziewictwo NMP.

5. Niepokalane Poczęcie Maryi (Relacja Duch Święty-Maryja)

6. Wniebowzięcie NMP.

7. Udział Maryi w dziele Odkupienia (piąty dogmat Maryjny?)

8. Powszechne macierzyństwo Maryi (Matka Kościoła).

9. Istotne wątki mariologii papieży XXI wieku (Jan Paweł II; Benedykt XVI; Franciszek)

10. Cechy charakterystyczne współczesnego kultu maryjnego w odniesieniu do zasad odnowy kultu maryjnego wskazanych przez Pawła VI w adhortacji apostolskiej Marialis cultus.

11 Kryteria prawdziwości objawień jako znaków obecności Maryi w świecie.

12. Ustanowienie i teologiczna geneza Kościoła (aspekty biblijne).

13.Istota Kościoła: „Misterium” , „Lud Boży”, „Ciało Chrystusa”, „Communio”.

14.Struktura i złożoność urzeczywistniania się Kościoła.

15. Kościół pielgrzymujący i jego związek z Kościołem zbawionych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, który służy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany.

Elementy wykładu problemowego z aktywizacją studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 229
Marian Kowalczyk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)