Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych WT-DKS-P-SW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

W16 - student zna i rozumie współczesne procesy kulturowe związane

z upowszechnieniem się technik wizualnych.

U04 – student potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i

dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk.

U12 - student posiada umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2.

U15 - student posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców.

K06 - student przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze, oddanie projektów i ich zaprezentowanie pt. "wystąpienia publiczne o sobie” (1min), „mowa spontaniczna” (1min), mój ulubiony mówca lub arcyciekawy fragment publicznej mowy polityka (2min), arcyciekawe sformułowania (15 sformułowań), przygotowanie i zaprezentowanie mowy publicznej – w określonych przez prowadzącego terminach (5min) i kryteriach (mowa publiczna oparta na schemacie klasycznej mowy publicznej). O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Dla efektów DL_W16, DL_U04, DL_U12, DL_U15, DL_K06:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie wszystkie najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje wszystkie kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje biegle, kompetentnie, skutecznie własne poglądy i pomysły, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega wszystkie zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

Na ocenę dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie większość najważniejszych współczesnych procesów kulturowych związanych z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje większość kluczowych motywów i wydarzeń z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje większość własnych poglądów i pomysłów, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega większość zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.

Na ocenę dostateczną:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie niektóre najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje niektóre kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 na poziomie podstawowym,

- student prezentuje niektóre własne poglądy i pomysły, a także niekiedy przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega niektóre zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

EK nr 1 realizowany metodą wykładu konwersatoryjny

EK nr 2 realizowany metodą wykładu konwersatoryjnego, dyskusji dydaktycznej i metody eksponującej (film)

EK nr 3 realizowany metodą ćwiczeń przedmiotowych

EK nr 4 realizowany metodą ćwiczeń przedmiotowych, metody sytuacyjnej i ćwiczeń produkcyjnych

EK nr 5 realizowany metodą dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem i metody sytuacyjnej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć, zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 5/6.10.2022.

2. Ćwiczenie nr 1: wystąpienie publiczne o sobie (60 s. Na jedną osobę): 12/13.10.2022.

3. Ćwiczenie nr 1: wystąpienie publiczne o sobie (60 s. Na jedną osobę) – cd. Zajęć: 19/20.10.2022.

4. Jak przygotować i napisać przemówienie – 26/27.10.2022.

5. Cechy dobrego mówcy. Słowo, głos, gest: 2/3.11.2022.

6. Ćwiczenie nr 2: wystąpienie publiczne nt. „mój ulubiony mówca: 9/10.11.2022.

7. Ćwiczenie nr 2: wystąpienie publiczne nt. „mój ulubiony mówca”: 16/10.11.2022.

8. Ćwiczenie nr 3: wystąpienie publiczne nt „arcyciekawe sformułowania”: 23/24.11.2022.

9. Radzenie sobie ze stresem: 30.11/1.12.2022.

10. Ćwiczenie nr 4: spontaniczne wystąpienie publiczne: 7/8.12.2022.

11. Ćwiczenie nr 5: wygłoszenie swojej mowy finałowej i jej ewaluacja (300 s.=5 min. Na jedną osobę): 14/15.12.2022.

12. Ćwiczenie nr 5: wygłoszenie mowy finałowej i jej ewaluacja (300 s.=5 min. Na jedną osobę): 21/.22.12.2022.

13. Ćwiczenie nr 5: wygłoszenie mowy publicznej i jej ewaluacja (300 s.=5 min. Na jedną osobę): 11/12.01.2023.

14. Ćwiczenie nr 5: wygłoszenie mowy publicznej i jej ewaluacja (300 s.=5 min. Na jedną osobę): 18/19.01.2023.

15. Podsumowanie zajęć, zaliczenia: 25/26.01.2023.

Metody dydaktyczne:

EK nr 1 realizowany metodą wykładu konwersatoryjny

EK nr 2 realizowany metodą wykładu konwersatoryjnego, dyskusji dydaktycznej i metody eksponującej (film)

EK nr 3 realizowany metodą ćwiczeń przedmiotowych

EK nr 4 realizowany metodą ćwiczeń przedmiotowych, metody sytuacyjnej i ćwiczeń produkcyjnych

EK nr 5 realizowany metodą dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem i metody sytuacyjnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 116 s. konferencyjna
Krzysztof Marcyński 30/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 116 s. konferencyjna
Krzysztof Marcyński 31/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 116 s. konferencyjna
Krzysztof Marcyński 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)