Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II WSR-NR-1-AWJP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., SEKEDPL. Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa. W.A.B. 2022.

3. Żuk G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Skreczko A., Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 14 (2007), nr 1, s. 85-103.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

5. Milczyńska-Kowalska M., Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej – analiza krytyczna. Lublin 2013.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7.Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Żukowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Efekty uczenia się:

NRL_W01,

Student zna elementarną terminologię używaną w aksjologii i naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W12,

Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania do wartości , ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

NRL_U04,

Student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych mną temat wychowania do wartości; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)

NRL_U08,

Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów

działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej

NRL_K05,

Student ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny

NRL_K08

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) - student nie chodził na zajęcia, nie opublikował eseju na MOODLE, nie zna elementarnej terminologii używanej w aksjologii i naukach o rodzinie.

Ocena 3 (dst) - student chodził na zajęcia, opublikował poprawnie zredagowany esej na MOODLE, zna tylko w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z aksjologii w ujęciu Jana Pawła II.

Ocena 4 (db) - student chodził na zajęcia, opublikował poprawny merytorycznie esej na MOODLE, dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z aksjologii; ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II

Ocena 5 (bdb) - student chodził na zajęcia, opublikował (poprawny - formalnie i merytorycznie esej) na MOODLE, potrafi stosować adekwatną terminologię z aksjologii; ma dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować, streszczać ani przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii wychowania. Nie wykazał umiejętności opisania omawianej tematyki w eseju.

Ocena 3 (dst) - student tylko w ograniczonym stopniu potrafi analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii wychowania. Potrafi zredagować esej.

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnienia z zakresu aksjologii. Potrafi poprawnie zredagować esej.

Ocena 5 (bdb) - student potrafi trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnienia z zakresu aksjologii wychowania. Potrafi poprawnie sformatować esej.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i podjąć działań samokształcących celem nabycia wiedzy z aksjologii i wychowania, nie wykazuje zainteresowania dyskusją podejmowaną w tych obszarach.

Ocena 3 (dst) - student potrafi, jedynie w ograniczonym stopniu, podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki.

Ocena 4 (db) - student potrafi właściwie zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki, bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb) - student planuje i podejmuje pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii, często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach - poziom b. dobry.

CZĄSTKOWE KRYTERIA PROCENTOWE

Procentowe zaliczenie przedmiotu:

30% - AKTYWNE UCZESTNICTWO NA ZAJĘCIACH. (obecność obowiązkowa, usprawiedliwienia standardowo: choroba, przypadki losowe, itp.).

30% - POPRAWNE OPUBLIKOWANIE ESEJU NA MOODLE.

40% - ZALICZENIE KOLOKWIUM USTNEGO Z PRZEKAZANEJ WIEDZY NA KONIEC ZAJĘĆ.

PUNKATACJA KOŃCOWA:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie do nadziei.

11. Wychowanie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie do kapłaństwa.

13. Wychowanie do dzietności.

14. Wychowanie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Metody dydaktyczne:

1. MULTIMEDIA; PREZENTACJE

2. WYKŁAD INFORMUJĄCY

3. DYSKUSJA DYDAKTYCZNA.

4. INFORMACJA ZWROTNA.

5. PUBLIKOWANIA ESEJÓW NA MOODLE

6. DOSTARCZENIE MATATERIAŁU DYDAKTYCZNEGO NA MOODLE

7. LEKTURA MATARIAŁOW.

8. KOLOKWIUM/ustne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Stanisław Biały 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)