Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo grup pierwotnych WSR-NR-1-BGP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W przypadku potrzeby prowadzenia zajęć w formie on-line link do zespołu na platformie MsTimes:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMmbjF8RFUXOD-0hmSElHgEZyIbFaEKnoYV0uJIHSS0g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d36c10ac-a726-41b4-aaa5-fe88c63ec302&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
tel. 780073292 e-mail: z.mikolajczyk@uksw.pl
Dyżur: środa, godz. 8:00-9:30 pok. 208, bud. 23
Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2008,

Buller L., Influencja, Stalowa Wola 2008,

Buller L., Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019,

Frankowski M.T., Socjologia. Mikrostruktury społeczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004,

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997,

Marshal G.(red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005,

Mikołajczyk Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Z. Mikołajczyk, Żle zagospodarowana wolność - zjawiska patologiczne wśród młodzieży. [w:] Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po 1989 r. R.F. Sadowski (red.). Warszawa 2014.

B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN.. Warszawa 2014;

B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013;

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis-Nexis, Warszawa 2009;

J. Koral, Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2009;

Z. Mikołajczyk, Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. R: 2014., nr 2, s. 240-246;

Z. Mikołajczyk, Przestępczość jako konsekwencja braku pieniądza. W: Być człowiekiem stąd, red. A. Wysocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2014, s. 259-273;

Z. Mikołajczyk, Zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich w oparciu o założenia Koncepcji Ruchomych Przestrzeni. Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. R: 2015., nr 3, s. 133-142;

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z. Niczyporuk. Bezpieczeństwo publiczne zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2011.

Efekty uczenia się:

NRL_W04; NRL_W12; NRL_U01; NRL_U02; NRL_U07; NRL_U14; NRL_K03; NRL_K06; NRL_K09

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Jakość opracowanych materiałów, prezentacji.

Jakość przedstawianych treści.

Egzamin ustny.

Bardzo dobrze - 5; dobrze - 4, dostatecznie - 3.

1. Definiowanie podstawowych grup pierwotnych. Posiadanie wiedzy o rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej.

2. Znajomość teorii o zachowaniach w grupach pierwotnych i różnych środowiskach wychowawczych oraz procesów w nich zachodzących.

3. Umiejętność rozpoznawania problemów występujących w grupach pierwotnych związanych z wychowaniem i sprawowaniem opieki oraz wzorów zachowań jednostki w grupie.

4. Umiejętność rozpoznawania zagrożeń i doboru działań prewencyjnych i pomocowych.

5. Umiejętność wyboru i zastosowania metod i procedur stosowanych w działaniach prewencyjnych.

6. Umiejętność obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk o charakterze zagrożeń.

7. Osiągnięcie świadomości na temat roli nauk o rodzinie dla rozwoju grup pierwotnych.

8. Osiągnięcie świadomości na temat roli współpracy międzynarodowej i profesjonalizacji działań na rzecz systemu działań instytucjonalnych.

9. Poziom przygotowania do realizacji zadań na rzecz wsparcia rodziny w różnego rodzaju instytucjach społecznych.

Zakres tematów:

1. Małe grupy społeczne (pojęcie grupy społecznej, klasyfikacja grup społecznych, struktura grupy społecznej).

2. Teorie grup pierwotnych (twórcy, typologie, funkcje). Teoria grupy odniesienia (definicja, rodzaje).

3. Procesy grupowe (więź społeczna, integracja społeczna, wspólne wartości).

4. Socjalizacja jednostki (pojęcie procesu socjalizacji, socjalizacja a stereotypy społeczne) i resocjalizacja.

5. Relacje w grupach pierwotnych (jaźń i tożsamość, osobowość społeczna, postawy społeczne).

6. Rodzina jako grupa pierwotna.

7. Grupa rówieśnicza jako grupa pierwotna.

8. Społeczność lokalna jako grupa pierwotna.

9. Zagrożenia grup pierwotnych.

10. Działania prewencyjne.

11. Polski system prewencyjny.

Metody dydaktyczne:

Metoda: konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 202
Zbigniew Mikołajczyk 12/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)