Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Adopcja i system pieczy zastępczej WSR-NR-2-APZ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anMNR9QycIlcxJpzMEer0_axx4fuyUE-B6l8ntD6h8AQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=307d2880-8d86-488d-937b-5eceecc4ba8e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki

politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.

- A. Regulska, Adopcja – w kierunku dobra dziecka i spełnionego rodzicielstwa, „Studia Gdańskie” 2019, tom XLV, s.

211-224.

Literatura uzupełniająca:

- A. Regulska, Rodziny zastępcze – historyczna perspektywa rozwoju opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

naturalnej, „Studia nad Rodziną” 2016, nr (4) 41, s. 35-48.

- A. Regulska, Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych, w: Rodzina przestrzenią

rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, TN KUL, Lublin 2012, s. 243-251.

- Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea, Problemy, Analizy, Kompetencje, Wydawnictwo Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

- Andrzejewski M, Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.), Rodziny zastępcze. Problematyka prawna,

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wiedza

1 - zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie w odniesieniu do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego i

rozumie jej źródła;

2 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w

tym rodzinach adopcyjnych i zastępczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących;

Umiejętności

3 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów w rodzinach

adopcyjnych i zastępczych, w szczególności wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

4 - potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji w rodzinie adopcyjnej i zastępczej, proponować działania

profilaktyczne i pomocowe;

Kompetencje społeczne

5 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i

rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego).

Opis ECTS: 2

Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 10 godz.

Liczba godzin: 80 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności (25 pkt);

2. zaliczenie pisemne treści programowych - kolokwium (75 pkt).

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

100-95 pkt – ocena 5,0

94-84 pkt – ocena 4,5

83-73 pkt – ocena 4,0

72-62 pkt – ocena 3,5

61-52 pkt - ocena 3,0

51 pkt i poniżej – ocena 2,0

Zakres tematów:

1. Dziecko poza rodziną naturalną.

2. System pieczy zastępczej nad dzieckiem.

3. Istota i rodzaje adopcji.

4. Zadania Ośrodków Adopcyjnych.

5. Zasady ustanawiania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

6. Istota i rodzaje rodzin zastępczych.

7. Zadania rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych.

8. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Koordynatora pieczy zastępczej. Finansowanie i kontrola rodzin

zastępczych.

9. Rodzinne Domy Dziecka.

10. Wioski Dziecięce.

11. Proces usamodzielnienia dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej.

12. Subsydiarność pieczy zastępczej nad dzieckiem względem rodziny.

13. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem.

14. Opieka nad dzieckiem poza rodziną w perspektywie historycznej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i metody weryfikacji:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, praca semestralna, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 3-4):

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z tekstem

weryfikacja - kolokwium pisemne, praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 5):

metody dydaktyczne – dyskusja, case study, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Agnieszka Regulska 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)