Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami wiedzy o antyku WH-FPZ-I-1-JezLac
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aITYwzo7UWh4a7tAT9FsO42SsSifJ9UnaTk20lOeQIbk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a260b7a-dbe4-4db9-b29e-f7cec81402b0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aITYwzo7UWh4a7tAT9FsO42SsSifJ9UnaTk20lOeQIbk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a260b7a-dbe4-4db9-b29e-f7cec81402b0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Łacina i tradycja NS
kod zespołu:
y407rxc
Literatura:

jw

Metody i kryteria oceniania:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, dozwolone są dwie nieobecności.

W ciągu trwania semestru student ma zaliczyć kolokwia, obejmujące podstawowy materiał gramatyczny z poprzednich zajęć. Na ocenę końcową może mieć wpływ również pozytywna aktywność studenta podczas zajęć.

Kryteria stawiania ocen:

do 50% ocena niedostateczna

51% - 60 % ocena dostateczna

61% - 70 % ocena dostateczna +

71% - 80% ocena dobra

81% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna; muzyka i liryka starożytnej Grecji; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze polskiej); teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes, Plaut,Terencjusz); historiografia starożytna; epoka hellenistyczna, Biblioteka Aleksandryjska, filozofowie hellenistyczni; nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok

oraz:

pięć deklinacji rzeczowników; koniugacja: poszczególne czasy (tryb oznajmujący i rozkazujący, bezokoliczniki) - pf; przymiotniki i imiesłowy – odmiana; zaimki; przyimki; przysłówki – tworzenie; podstawowe wiadomości o składni: orzeczenie imienne, dativus possessivus, accusativus i nominativus duplex; lektura sentencji łacińskich i krótkich tekstów łacińskich

średnio po ok. 1h na temat

Metody dydaktyczne:

wykład na tematy gramatyczne oraz związane z kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, praca ze słownikiem, rozwiązywanie ćwiczeń z gramatyki łacińskiej, tłumaczenie krótkich tekstów łacińskich (samodzielne i w grupie), kolokwia pisemne

Weryfikacja efektów uczenia się dokonuje się podczas zajęć, które są ćwiczeniami: sprawdza je praca indywidualna i w grupie podczas zajęć oraz zaliczanie kolokwiów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 321
Dominika Budzanowska-Weglenda 18/17 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 321
Dominika Budzanowska-Weglenda 10/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)