Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki:

D. Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1980 (i wyd. nast.)

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997 lub inne.

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975.

Teksty obowiązkowe:

T. Dobrzyńska, W poszukiwaniu tematu tekstu literackiego. Propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie", "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 2, s. 109-135.

H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, lub w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1987.

H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

F. Stanzel, Typowe formy powieści, w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, oprac. R. Handke, Kraków 1980.

K. Wóycicki, Z pogranicza gramatyki i stylistyki (Mowa zależna, niezależna i pozornie zależna), "Przegląd Humanistyczny" 1922, z. 1, s. 75-100.

Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4 lub w: Studia z teorii literatury, t. I, Wrocław 1977.

M. Głowiński, Powieść jako metodologia powieści, w: tegoż, Prace wybrane, t. V, Kraków 2000.

Irena Sławińska, Główne problemy struktury dramatu [w:] tejże, Problemy teorii dramatu i teatru, Wrocław 1988.

M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, wyd. 2 zmienione, Kraków 2020, s. 15-41.

M. Wiszniowska, Model gatunkowy reportażu literackiego, w: tejże, Zobaczyć, opisać, zrozumieć: polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium, Katowice 2017, 52-69.

Teksty literackie analizowane na zajęciach:

V. Nabokov, Wiosna w Fialcie [tłum. R. Engelking]

K. Mansfield, Rozkosz [tłum. M. Heydel]

W. Faulkner, Wściekłość i wrzask [dowolne wydanie w tłum. A. Przedpełskiej-Trzeciakowskiej].

M. Szczygieł, Nie ma [reportaż pt. Czytanie ścian]

Literatura uzupełniająca:

J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992.

E. Kasperski, Tekst widowiskowy, w: Poetyka i stylistyka słowiańska, red. S. Skwarczyńska, Wrocław 1973.

M. Głowiński, Nouveau roman - problemy teoretyczne, "Pamiętnik Literacki" 1964, z. 3, s. 285-312.

Bachtin M., Problem gatunków mowy, [w:] idem, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 348–402.

R. Sendyka, W stronę kulturowej teorii gatunku, [w:] Kulturowa teoria literatury, red. R. Nycz, M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 249–285.

Zakres tematów:

I i II semestr:

1. wprowadzenie do kompozycji

2. motyw, wątek, temat dzieła literackiego

2. postać literacka;

4. układy zdarzeniowe;

5. czas i przestrzeń;

6. formy podawcze

7. narracja

8. problematyka gatunków literackich

9. zróżnicowania w obrębie form epickich: powieść

10. poetyka opisowa dramatu

11. poetyka wobec literatury niefikcjonalnej

12. poetyka reportażu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 405
Joanna Niewiarowska, Łukasz Kucharczyk 22/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)