Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNau
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bem P., Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje, „Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 151-168.

2. Bober-Jankowska M., Zasady transkrypcji, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019, s. 212-219.

3. Budrowska K., „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego, „Pamiętnik Literacki” 3/2006, s. 109-121.

4. Chachulski T., Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

5. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

6. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

7. Kruszewski W., Dzieło – horyzont działań edytorskich, „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 2, s. 119-129.

8. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

9. Mitosek Z., Od dzieła do rękopisu: o francuskiej krytyce genetycznej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 393-403.

10. Prussak M., Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 188-197.

11. Prussak M., Zmierzch edycji krytycznych?, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4.

12. Szczeglacka-Pawłowska E., Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015.

13. Wójtowicz A., Narzędzia mediów elektronicznych w warsztacie edytora – próba teoretycznego rozpoznania, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 252-264.

Literatura uzupełniająca:

1. Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Warszawa 2017.

2. Bober-Jankowska M., Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza, „Napis” XXVI (2020).

3. De Biasi P.-M., Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

4. Écriture = Pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992, red. J. Lichański, Z. Mitosek, Warszawa 1995.

5. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, A. Kawecka-Gryczow, Wrocław 1971.

6. Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

7. Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Miki, D. Rojszczak-Robińskiej, Poznań 2017.

8. Krauze-Karpińska J., Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137.

9. Kruszewski W., Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Lublin 2010.

10. Pachocki D., Jeden dramat Leśmiana w dwu edytorskich przywidzeniach – problem wariantywności, [w:] B. Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. D. Pachocki, Lublin 2016, s. 243-259.

11. Pachocki D., Nota edytorska, [w:] B. Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. D. Pachocki, Lublin 2016, s. 261-265.

12. Pachocki D., Utwór, który nie istnieje, [w:] B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, red. D. Pachocki, Lublin 2014, s. 131-184.

13. Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979.

14. Troszyński M., Filologia i egzystencja, [w:] tegoż, Słowacki. Poza kanonem, Gdańsk 2014.

15. Troszyński M., Nota edytorska, [w:] tegoż, Alchemia rękopisu „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego, Warszawa 2017, s. 33-53.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Wprowadzenie. Omówienie programu, zasad zaliczenia przedmiotu oraz kryteriów oceniania.

2. Czym jest edytorstwo naukowe, tekstologia oraz wydanie krytyczne?

Pojęcia: wydanie krytyczne, tekstologia, edytorstwo naukowe.

T. Chachulski, Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

R. Loth, Utwór-tekst-przekaz, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 13-17.

R. Loth, Tekstologia – edytorstwo naukowe, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 17-19.

R. Loth, Edycja krytyczna i jej odmiany, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 21-33.

K. Górski, Pojęcie edytorstwa naukowego, [w:] tenże, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 193-196.

Edytorstwo naukowe – próba zdefiniowania.

Jaka jest rola edytora naukowego, jakie ma on zadanie?

Po co nam edycje naukowe?

3. Wydanie naukowe a wydania popularnonaukowe i popularne – charakterystyka, przeznaczenie.

K. Górski, Kształtowanie wydań różnego typu, [w:] tenże, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 211-272.

M. Prussak, Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 188-197.

4. Transkrypcja a transliteracja tekstu.

Pojęcia: transkrypcja, transliteracja, modernizacja tekstu.

R. Loth, Modernizacja tekstu, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 92-95.

R. Loth, Przykłady form podlegających i niepodlegających modernizacji, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 95-117.

M. Bober-Jankowska, Zasady transkrypcji, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019, s. 212-219.

J. Krauze-Karpińska, Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137. [literatura uzupełniająca]

M. Troszyński, Nota edytorska, [w:] tenże, Alchemia rękopisu „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego, Warszawa 2017, s. 33-53. [literatura uzupełniająca]

R. Loth, Marzenie o editio ne varietur, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 17-19. [literatura uzupełniająca]

5. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne.

Wiersze Adama Mickiewicza: [Snuć miłość…] i [Te rozkwitłe świeżo drzewa…]

Zasady modernizacji tekstu literackiego.

6. Dzieło brulionowe a edycja - podstawa wydania, problemy tekstu kanonicznego, edycje fototypiczne.

E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy” i kultura rękopisu, [w:] taż, Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015, s. 21-61.

R. Loth, Atrybucja autorstwa, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 33-38.

Z. Mitosek, Od dzieła do rękopisu: o francuskiej krytyce genetycznej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 393-403.

K. Budrowska, „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego, „Pamiętnik Literacki” 3/2006, s. 109-121.

K. Górski, Wybór wydania podstawowego dla ustalenia tekstu, [w:] tenże, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 89-96.

7. Kategoria błędu i krytyka tekstu - granice kompetencji edytora.

Pojęcia: krytyka tekstu, błąd tekstu, koniektura, emendacja, kontaminacja, interpolacja, rekonstrukcja, lekcja, dittografia, haplografia, hipermetria, lipometria, lapsus calami.

R. Loth, Krytyka tekstu, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 70-74.

R. Loth, Rodzaje błędów, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 74 -82.

R. Loth, Granice koniektur, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 82-84.

R. Loth, Inne skażenia tekstu, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 84-89.

8. Edycje cyfrowe – perspektywy i zagrożenia.

A. Wójtowicz, Narzędzia mediów elektronicznych w warsztacie edytora – próba teoretycznego rozpoznania, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 252-264.

Semestr letni (kontynuacja semestru zimowego):

9. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 1.

Pojęcia: aparat krytyczny, kolacjonowanie, stemma, wariant tekstu, odmiana tekstu, redakcja tekstu, redakcja zaniechana.

K. Górski, Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, [w:] tenże, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 96-105.

R. Loth, Aparat krytyczny, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 119-156.

Czym jest aparat krytyczny i co to jest kolacjonowanie, po co się je wykonuje. Zajęcia teoretyczne na przykładzie [Te rozkwitłe świeżo drzewa…]

10. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 2.

Kolacjonowanie różnych edycji/wydań jednego tekstu na przykładzie Zdziczenia obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana.

Analiza wydań, jaka podstawa wydania itp., próba oceny.

D. Pachocki, Utwór, który nie istnieje, [w:] B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, red. D. Pachocki, Lublin 2014, s. 131-184. [literatura uzupełniająca]

11. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 3.

Kazus dramatów mimicznych – kolacjonowanie Pierrota i Kolombiny oraz Skrzypka Opętanego Bolesława Leśmiana.

D. Pachocki, Jeden dramat Leśmiana w dwu edytorskich przywidzeniach – problem wariantywności, [w:] B. Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. D. Pachocki, Lublin 2016, s. 243-259. [literatura uzupełniająca]

D. Pachocki, Nota edytorska, [w:] B. Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. D. Pachocki, Lublin 2016, s. 261-265. [literatura uzupełniająca]

12. Komentarz edytorski, cz. 1 opis źródeł – zajęcia praktyczne na przykładzie Dziejby leśnej Bolesława Leśmiana.

K. Górski, Komentarz, [w:] tenże, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 273-285.

R. Loth, Komentarz tekstologiczny, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 156-158.

B. Leśmian, Dziejba leśna, [w:] tenże, Dziejba leśna, Warszawa 1938, s. 73-91.

A. Tom, Wstęp, [w:] B. Leśmian, Dziejba leśna, red. A. Tom, Warszawa 1938, s. 7-8.

13. Komentarz edytorski, cz. 2 objaśnienia, słowniki i indeksy w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne na przykładzie Dziejby leśnej Bolesława Leśmiana.

R. Loth, Inne typy komentarza, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 158-161.

R. Loth, Wstępy, rozprawy, aneksy, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 161-163.

R. Loth, Indeksy, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 163-168.

14. W jakim kierunku zmierza polskie edytorstwo naukowe?

P. Bem, Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje, „Teksty Drugie” 2016, nr 1.

W. Kruszewski, Dzieło – horyzont działań edytorskich, „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 2, s. 119-129.

M. Prussak, Zmierzch edycji krytycznych?, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4, s. 31-43.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

16. Omówienie prac zaliczeniowych, wystawienie ocen końcowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 214
Marta Piotrowska 14/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)