Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi WH-KUZ-M-I-2-ZarzInK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqHqqB6JJdSpp-tbjeiYpfKMct5QTYT6vE0FdOb1eD-k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6eda8b09-9ab9-4126-8ea8-daf06a2ca4dc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
(wyłącznie zajęcia zaplanowane do prowadzenia w trybie e-learningu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

2) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

3) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, w: eadem, Między czasem minionym a przyszłym, przeł. M. Godyń, W. Madej, Aletheia, Warszawa 2011.

3) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

4) J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

5) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

6) J. Czarnecki, Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

7) Engage Audience Study on Audience Development – How to place audience at the centre of cultural organisations, European Commision, 2017, http://engageaudiences.eu/materials.

8) R.W. Giuliani, wsp. K. Kurson, Przywództwo, Kraków 2003.

9) D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2015.

10) P. Kruczkowska, Urzędnik kontra menadżer – przemiany roli kierownika instytucji kultury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2016, nr 12.

11) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

12) P. Majewski, Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy, w: Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, red. K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch, Kolbuszowa-Kraków 2020.

13) P. Majewski, Przeszłość jako inspiracja, przeszłość jako przestroga. Kultura pamięci i jej instytucje a kształtowanie postaw współczesnych Polaków, w: Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

14) P. Majewski, Wszystko już było… Muzea polskie w perspektywie długiego trwania, w: Mieczysław Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [1917] 2019.

15) P. Majewski, Projekty rozwiązań legislacyjnych – Ustawa o muzeach (raport z prac Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, kwiecień 2017), w: Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych, red. W. Borkowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2021.

16) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

17) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

18) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

19) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

20) J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika, „Zarządzanie w Kulturze”, 2013, nr 14.

21) L. Varbanova, Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015.

22) Zarządzanie humanistyczne, red. R. Batko i in., Warszawa 2015.

23) Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, red. A. Góral i in., Kraków 2015.

24) czasopisma naukowe: „Muzealnictwo”, „Załącznik Kulturoznawczy”, „Zarządzanie w kulturze”.

25) czasopismo: „Business English Magazine”.

Efekty uczenia się:

KU1_W10 Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym realizowanego modułu kształcenia.

KU1_U10 Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KU1_K06 Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

60% – praca zaliczeniowa; 30% – aktywny udział w zajęciach; 10% – obecność

Zaliczenie na ocenę; prezentacja ukazująca wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania instytucją kultury lub projektem kulturalnym lub – praca pisemna na podobny temat (objętość maks. 10 stron zestandaryzowanego tekstu, tzn. 1 strona = 1800 znaków ze spacjami); po semestrze zimowym konspekt pracy.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na problematykę zarządzania instytucjami kultury i projektami kulturalnymi.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Zarządzanie instytucjami kultury w państwowym systemie zarządzania kulturą: system prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), kompetencje ministra właściwego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury.

2) Zarządzanie instytucjami kultury jako proces:

a) planowanie (w tym: budowanie strategii);

b) organizowanie (w tym: finansowanie działalności z wykorzystaniem dotacji organizatorów, rządowych programów wieloletnich, Funduszu Promocji Kultury, grantów, tzw. funduszów europejskich i norweskich);

c) kierowanie (z uwzględnieniem pracy zespołowej);

d) kontrolowanie (z uwzględnieniem: audytu, parametryzacji).

7) Zarządzanie instytucjami kultury a otoczenie społeczno-gospodarcze (w tym: partycypacja, komunikacja zewnętrzna).

8) Zarządzanie kryzysowe w instytucjach kultury (z uwzględnieniem doświadczeń pandemii).

9) Zarządzanie projektowe i zarządzanie projektami.

10) Koncepcja tzw. zarządzania humanistycznego a instytucje kultury.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład konwersatoryjny, prezentacja, rozmowa z gościem)

Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Metody problemowe – metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 410A
Piotr Majewski 14/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)