Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finansowanie w kulturze WH-KUZ-M-I-2-FinwKul
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-cvHGJRUf_V5IMmMgIqp4cDUpHgPfEsRWdhg3MKNa_s1%40thread.tacv2/conversations?
groupId=be72ec4d-2efe-487b-80c7-d23c21fcee65&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
(wyłącznie zajęcia zaplanowane do prowadzenia w trybie e-learningu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) W. Litwin, Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność muzeów. Poradnik, bdmw.

2) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Literatura uzupełniająca:

1) A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, Warszawa 2011.

2) D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2015.

3) K.D. Kopeć, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków 2014.

4) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

5) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

6) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019 https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html.

7) J. Szulborska-Łukaszewicz, Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce – misja a ekonomika, „Zarządzanie w Kulturze”, 2013, nr 14.

8) Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków, red. A. Góral i in., Kraków 2015.

9) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

3 ECTS = 90 h

Opis ECTS: udział w zajęciach i aktywność – 45 h /1,5 ECTS; praca zaliczeniowa – 45 h /1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w zajęciach,

- przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień, dotyczących finansowania działalności kulturalnej w Polsce w kontekście procesu zarządzania, na który składają się: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie.

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione zasady i źródła finansowania działalności kulturalnej, w szczególności: finansowanie działalności z wykorzystaniem dotacji organizatorów, rządowych programów wieloletnich, Funduszu Promocji Kultury, grantów, funduszy europejskich i norweskich.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium z elementami wykładu, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 410A
Piotr Majewski 15/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)