Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dostępność wymiaru sprawiedliwości w Polsce (cel 16) WF-OB-ZR-SI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: wykład stacjonarny
Literatura:

M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis „Prawo” Tom LXXVI, 2007

Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12

P. Sarnecki, Komentarz do art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, Warszawa 2003

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

Hauser R., w: R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa–Zielona Góra 2003

Łazarska A., Rzetelny proces cywilny – przegląd definicji prawa do rzetelnego procesu, Warszawa, 2012

P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis systemu prawa oraz celu 16 SDGs, w szczególności w odniesieniu się do wymiaru sprawiedliwości w Polsce

2. Posiada wiedzę umożliwiającą odtworzenie założeń dostępności do wymiaru sprawiedliwości

3. Ma wiedzę dotyczącą zasad dostępu do sądów powszechnych oraz sądu administracyjnego

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (identyfikuje, wyszukuje akty prawne oraz prawidłowo interpretuje przepisy)

5. Potrafi wskazać poszczególne rozwiązania tworzące prawo do sądu

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia dostępności wymiaru sprawiedliwości dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa prawnego

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

esej, aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Cel 16 SGD - założenia i działania (2 godz.)

2. Dostęp do sądu w prawie Polskim - ramy konstytucyjne (1 godz.)

3. Dostęp do sądu w sprawach administracyjnych (4 godz.)

4. Dostęp do sądu w sprawach cywilnych (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, analiza orzecznictwa, case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 12:00, sala 1402
Adam Cebula, Agata Kosieradzka-Federczyk 29/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)