Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia religii WT-SOP-SR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

J. Mariański, Duchowość religijna i niereligijna – analiza pojęć, [w] Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, [red] I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński, Wyd. Scholar, Warszawa 2018, s. 175-193.

Lektury uzupełniające:

F. Adamski (red.) Socjologia religii. Wybór tekstów, Kraków 1983.

W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996.

P. L. Berger, Święty baldachim, Kraków 1997.

I. Borowik, Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Kraków 1997.

W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Kraków 1998.

Stark R., Bainbridge W. S., Teoria religii, Kraków 2000.

P. Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005.

J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.

J. Beckford, Teoria społeczna a religia, Kraków 2006.

G. Davie, The Sociology of Religion, London 2007.

N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 2007.

Sławomir H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa 2008.

Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, [red] E. Firlit, SGH, Warszawa 2009.

H. Mielicka-Pawłowska, Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej, Wyd. NOMOS, Kraków 2017, ss. 374.

Między konstrukcją a dekonstrukcją znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, red. Sławomir H. Zaręba i M. Zarzecki, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018.

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, [red] I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński, Wyd. Scholar, Warszawa 2018.

Sławomir H. Zaręba, W. Klimski, M. Sroczyńska, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Tom II Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności, Poznań 2020, ss. 138.

R. Cipriani, P. Prufer, Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne, Toruń 2021, ss. 651.

Maria Libiszowska-Żółtkowska, Homo religiosus. Szkice z socjologii religii, Wyd. NOMOS, raków 2021, ss. 328.

J. Mariański, Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne, Lublin 2022, ss. 267.

J. Mariański, Wartości moralne w świadomości maturzystów puławskich. Raport z badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2021, Lublin 2022, ss. 525.

Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, [red] E. Firlit, SGH, Warszawa 2009.

H. Mielicka-Pawłowska, Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej, Wyd. NOMOS, Kraków 2017, ss. 374.

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, [red] I. Borowik, S. Grotowska, P. Stawiński, Wyd. Scholar, Warszawa 2018.

Sławomir H. Zaręba, W. Klimski, M. Sroczyńska, Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? Tom II Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności, Poznań 2020, ss. 138.

R. Cipriani, P. Prufer, Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne, Toruń 2021, ss. 651.

Maria Libiszowska-Żółtkowska, Homo religiosus. Szkice z socjologii religii, Wyd. NOMOS, raków 2021, ss. 328.

J. Mariański, Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne, Lublin 2022, ss. 267.

J. Mariański, Wartości moralne w świadomości maturzystów puławskich. Raport z badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2021, Lublin 2022, ss. 525.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wstępne (religia jako przedmiot naukowej refleksji, naukowe obszary zainteresowań religią, metody w badaniach nad religijnością, s.r. jako subdyscyplina socjologii ogólnej, socjologia religii wśród innych nauk humanistycznych).

2. Klasyczne teorie, poglądy i stanowiska nt. religii i religijności (teorie: ewolucjonistyczna, antropologiczna, funkcjonalna, socjologiczna, marksowska.

3. Współczesne teorie i poglądy na religię i religijność (Ch. Y. Glock, J. M. Yinger, B. R. Wilson, R. Robertson, T. Parsons, E. Ciupak, W. Piwowarski, J. Mariański, I. Borowik; teoria ewolucji religii R. N. Bellacha; rynkowa teoria religii R. Stark`a i W. Bainbridge`a; koncepcja deprywatyzacji religii - J. Casanova) .

4. Instytucjonalizacja religii

5. Funkcjonaliści a zwolennicy teorii konfliktu o religii

6. Społeczeństwo pluralistyczne i pluralizm religijny (kontekst społeczno-kulturowy a relatywizacja kościelności; subiektywizacja w wyborze wartości np. religijnych; pluralistyczna struktura wartości i norm: P. L. Berger, Th. Luckmann).

7. Instytucjonalizacja religii (proces legitymizowania instytucji społecznych przez religię; transmisja społecznego doświadczania religii; Religia w zmieniającym się świecie

8. Sekularyzacja

9. Pluralizm jako następstwo sekularyzacji

10. Prywatyzacja religii

11. Ku religijnemu indyferentyzmowi (propozycja F. –X Kaufmana - współczesny indyferentyzm przyjmuje następujące wizerunki: odkościelnienia, odchrześcijanienia, obojętności, praktycznego nihilizmu). definicje religii i religijności

12. Operacjonalizacja pojęcia „religijność” (parametry i wskaźniki „kościelności”: Ch. Y. Glock, L. Dingemans i J. Rémy, )

13. Civil religion jak forma religii państwowej. Rola i znaczenie w systemach społecznych na przykładzie wybranych krajów. Definicje podstawowe Roberta N. Bellaha i nawiązania do współczesnego ujęcia problematyki civil religion

14. Wpływ modernizmu na religijność i instytucje religijne ( wpływ modernizmu i postmodernizmu na postawy religijne; napięcie pomiędzy wartościami ukierunkowanymi na sacrum a wartościami laickimi; typologia P. Zulehnera: nie-chrześcijanie, chrześcijanie kościelni, chrześcijanie z wyboru; „kościół elektroniczny”).

15. W kierunku jakiej religijności? Młodzież polska jako przykład przemian religijności (proces przeobrażeń i jego empiryczny obraz, S. H. Zaręba; indeksy współczesnej religijności).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Zaręba 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)