Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proza filozoficzna WH-FK-M-I-3-ProzaFil
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, wyd. dowolne.

T. Sinko, Zarys Literatury greckiej, 1954.

K.Pawłowski, Droga do szczęścia według Epikura z Samos, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2022.

K. Pawłowski Alcinous and Middle Platonism (Plato’s Philosophy in Alcinous’s Lecture), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

K. Pawłowski, Socrates’ “Swan Song” in Plato’s Phaedo. Socrates' “Secret Doctrine” about Death and Eternity, “ΣΧΟΛΗ Ancient Philosophy and the Classical Tradition”, 15.2 (2021), s. 591-606. (70 pkt).

K. Pawłowski, The philosophical initiation in Plato’s Phaedrus, in: “ΣΧΟΛΗ (Schole) Ancient Philosophy and the Classical Tradition”, Vol. 14.2 (2020), pp. 418-430. (70 pkt)

K. Pawłowski, Starożytne Życiorysy Platona, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

K. Pawłowski, Alkinous i średni platonizm (Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

K. Pawłowski, Catharsis in Phaedo and Republic of Plato, “Studia Humanistyczne AGH”, Tom 18/3 (2019), s. 67-74.

K. Pawłowski, Albinus ze Smyrny. Wprowadzenie do dzieł Platona, „Kwartalnik Filozoficzny” T. XLVI, Z. 1. 2018, s. 153-163.

K. Pawłowski, Dotknięcie tajemnicy. Mistyczne aspekty filozofii Platona, w: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, red. K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2017, s. 33-48.

K. Pawłowski, Komunikacyjna funkcja mitu w dialogach Platona. Mit jako środek przekazu i idei filozoficznych na przykładzie mitu o stworzeniu człowieka i metempsychozie w Timajosie Platona, w: Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Wydawnictwo UKSW 2016, s. 447-458.

K. Pawłowski, Baśń o Erosie i Psyche Apulejusza z Madaury. Duchowe aspekty baśni, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 533-546.

K. Pawłowski, The Problem of Human Happiness in Plato’s Gorgias (Platonic “care for the soul”), Eos CIII 2016, s. 32-47.

K. Pawłowski, Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego duchowe konsekwencje, „Filozofia Chrześcijańska” Tom 13, Poznań 2016, s.76-97.

K. Pawłowski, Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według Listu do Menojkeusa, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2016 Tom XLIV, Zeszyt 1, 51-74.

K. Pawłowski, Epikur z Samos, List do Menojkeusa (Diog. Laert. X 122-135), „Meander” 2015, s. 53-62.

K. Pawłowski, Bóg, istnienie i miłość: ontologiczna i społeczna koncepcja Boga w dialogach Plutarcha z Cheronei na tle greckiej tradycji teologicznej, „Przegląd Tomistyczny”, t. XXI (2015), s. 35–49.

K. Pawłowski, Łacińska i grecka terminologia filozoficzna w pismach filozoficznych Apulejusza z Madaury oraz w ‘Asclepiusz, sive dialogus Hermetis Trismegisti’, w: Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65 rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Wydawnictwo UKSW 2015, s. 481-512.

K. Pawłowski, The Idea of Philosophical Initiation and Purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus, and Symphosium of Plato, „Studia Philosophiae Christianae” UKSW 51 (2015) 4, UKSW, s. 77-97.

K. Pawłowski, Zasada „niekrzywdzenia” w kontekście mitu eschatologicznego w Platońskim „Gorgiaszu”. Wtajemniczenie w moralny i duchowy wymiar ludzkiej egzystencji, w: Kolokwia Platońskie. Gorgias, red. Artur Pacewicz, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 53-70.

K. Pawłowski, The existential Dimension of Philosophical Wisdom in Plato’s Theaetetus, “EOS”, Vo. XCV 2008, Fasc. 2, s.167-182.

K. Pawłowski, Alkinous, Wykład nauk Platona (wstęp, przekład, komentarz), Źródła Myśli Filozoficznej Wydawnictwo WAM, Kraków 2008 (s. 138 wstęp; s. XXXVI przekład).

K. Pawłowski, O bogu Sokratesa i inne pisma Apulejusza z Madaury (wstęp, przekład, komentarz, skorowidz łacińsko-polski), Biblioteka Klasyków Filozofii PWN Warszawa 2002.

K. Pawłowski, Lathe biosas. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007 (s. 108).

K. Pawłowski, Misteria i filozofia. Inspiracje misteryjne w filozofii greckiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007 (s. 198).

K.Pawłowski, Droga do szczęścia według Epikura z Samos, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się w odniesieniu do przedmiotu, jakim jest Proza filozoficzna, przekładają się przede wszystkim na umiejetność czytania i analizy tekstu z zakresu prozy filozoficznej, zgodnie metodologią badań zarówno literackich, jak filozoficznych. W szczególności studenci powinni opanować umiejętność analizowania tekstów filozoficznych, wyławiania i rozpoznawania motywów i kwestii filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie ogólnej aktywności i zaangażowania studenta w toku całego semestru.

Nie przewiduje się osobnego egzaminu po zakończeniu zajęć. Studenci zdobywają oceny w trakcie zajęć w przeciągu całego semestru. Na ostateczną ocenę ma wpływ: obecność, aktywność na zajęciach (wystąpienia, udział w dyskusji), przygotowywanie do zajęć w formie przeczytanych lektur, przygotowywanie referatów lub prezentacji na zadany temat. Na najniższą ocenę (dostateczną) wystarczy obecność i podstawowa uwaga i aktywność na zajęciach. Na wyższe oceny trzeba wykazać się większą aktywnością, przede wszystkim w postaci wystąpień prezentujących przygotowane lektury omawiane na zajęciach. Na najwyższą ocenę wymagane jest samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach wybranych lektur. Na podwyższenie oceny można napisać pracę na temat wybranych lektur. Szczegółowe uwagi na temat zaliczeń podane zostaną na zajęciach. Zaliczenie będzie na podstawie aktywności, przygotowanych wystąpień, jak i prac pisanych.

Zakres tematów:

Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych, pod kątem wyciągnięcia z nich i zrozumienia określonych motywów filozoficznych, zwłaszcza tych, które odbiły się szerokim echem w europejskiej kulturze duchowej.

Wybór tekstów:

Platon: Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoriów, angażujących studentów. W trakcie zajęć bedą czytane i analizowane teksty filozoficzne, pod kątem ich zawartości filozoficznej. Istotnym elementem lektury jest wydobycie filozoficznego przesłania tekstu. Część zajęć ma charakter wystąpień studentów w postaci przygotowanych przez nich referatów i prezentacji. Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 107
Kazimierz Pawłowski 3/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)