Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna WH-FP-I-2-StylPrakt
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowe źródła:

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2012.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004 (także nowsze wydanie).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004 (także późniejsze wydania).

Szczegółowe opracowania:

R.-A. de Beaugrande, W. U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwendek, Warszawa 1990.

T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993 [rozszerzona wersja artykułu pt. Tekst z Encyklopedii kultury polskiej XX wieku, t.

2. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993 i n.];

S. Dubisz, Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001;

R. Grzegorczykowa, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, pod red. J. Bartmińskiego, B. Bonieckiej, Lublin 1998.

G. Habrajska, Wpływ internetu na typologizacje w języku, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i

komunikacją, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Zaśko-Zielińskiej, Kraków 2006, s. 62-72.

A. Kiklewicz, Warianty języka: próba systematyzacji, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXV, Kraków 2009, s.

67-86.

Jak pisać i redagować, pod red. Aleksandry Kubiak-Sokół, Warszawa 2009.

Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalczewskiego, Łódź 2010.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990;

A. Kozłowska, Tytuły i podtytuły tekstów literackich Karola Wojtyły, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, pod red. T.

Korpysza, A. Kozłowskiej, Warszawa 2015, s. 125-148.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996;

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2014.

E. Malinowska, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001;

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013.

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie, Warszawa 2009.

M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. III poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000;

T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do stylistyki - przedmiot, zakres i metody badań

2. Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny

3. Wybrane zagadnienia z zakresu teorii tekstu (tekst, metatekst, delimitacja i spójność tekstu)

4. Wokół hipertekstu - język w Internecie

5. Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka

6. Styl naukowy

7. Styl retoryczny

8. Styl urzędowy

9. Styl publicystyczny

10. Styl artystyczny

11. Styl reklamowy

12. Pojęcie stylizacji językowej

13. Estetyczny aspekt stylu wypowiedzi

14. Etyczny aspekt stylu wypowiedzi

15. Podsumowanie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 302
Anna Krasowska 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)