Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze WSE-ZP-MSG
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BOŻYK P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.

2. BUDNIKOWSKI A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

3. BUDNIKOWSKI A., Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

4. KRUGMAN P., OBSTFELD M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, T. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007.

5. OKTABA R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, UKSW, Warszawa 2013.

6. ŚWIERKOCKI J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

7. ŚWIERKOCKI J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa, 2004.

Teksty do przygotowania na konwersatorium:

1. J.K. GALBRAITH, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991, s. 43-68.

2. A. SMITH, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (lub: Bogactwo narodów), t. 2, PWN, Warszawa 2007, s. 30-62.

3. D. RICARDO, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 141-167.

4. K. NOWICKI, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984, s. 96-115.

5. K. MARKS, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. t.3, księga 3, część 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 254-258.

6. J.M. KEYNES, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 302-339.

7. M. FRIEDMAN, R.D. FRIEDMAN, Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec 1994, s. 35-65.

8. A. WRÓBEl, Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1-2 (t.35)/2007, s. 81-99.

Literatura pomocnicza:

1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XXw., PWE, Warszawa 2008.

4. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.

5. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

6. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.

7. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

EW:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu MSG

- zna główne mechanizmy i prawa rządzące w MSG

- zna zarys rozwoju MSG

- zna najważniejsze teorie w ramach MSG

- zna podstawowe instytucje i organizacje MSG

EU:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w analizie procesów i zjawisk w ramach MSG

- potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty z zakresu MSG

PUNKTY ECTS: 3

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w konwersatorium - 10

konsultacje - 5

przygotowanie na zajęcia - 20

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 60 - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz pisemne zaliczenie końcowe.

Aktywność na zajęciach dotycząca przeczytanych tekstów podnosi ocenę z zaliczenia pisemnego: 2-krotny udział o 0,5 oceny.

Obecność podnosi końcową ocenę o 0,5. Dopuszczalne dwie nieobecności bez usprawiedliwienia.

Zakres tematów:

Główne działy: rozwój teorii h.z.-polityka handlowa-miedzynarodowe stos. finansowe

Zarys programu nauczania:

1. Pojęcie, uczestnicy i funkcje MSG

2. Tradycyjne teorie wymiany gospodarczej

3. Współczesne teorie handlu międzynarodowego

4. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

6. Zasady polityki handlowej

7. Teoretyczne aspekty polityki handlowej

8. Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej

9. Rynek walutowy i kurs walutowy

10. Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową

11. Polityka ekonomiczna a przywracanie równowagi zewnętrznej

12. Międzynarodowy system finansowy

13. Międzynarodowy rynek finansowy

14. Międzynarodowy rynek usług

15. MSG a kraje rozwijające się

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium; prezentacje materiałów w postaci pokazu slajdów; materiały do przygotowania na zajęcia przez studenta zamieszczane na platformie Moodle;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 102
Artur Wysocki 18/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)